✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຊຽງຂວາງ
ທ່ານ  ວິສອນ  ໄຊສົງຄາມ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ໜອມ  ຫຼວງວິໄລ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ເພັດສະລາດ  ວົງພະຈັນ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ດອນສະຖຽນ  ບຸນມີອາໄພ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ