✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຊຽງຂວາງ
ທ່ານ  ວິສອນ  ໄຊສົງຄາມ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ດອນສະຖຽນ  ບຸນມີອາໄພ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ມະໂນສິນ  ຕັນດາວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ