✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຊຽງຂວາງ
ທ່ານ  ດອນສະຖຽນ  ບຸນມີອາໄພ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ໜອມ  ຫຼວງວິໄລ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ທອງວັນ  ແກ້ວພິລາ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ