ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳແຕ່ລະເດືອນ ຂອງ ປີ 2018
 • ເດືອນມັງກອນ
 • ເດືອນກຸມພາ
 • ເດືອນມີນາ
 • ເດືອນເມສາ
 • ເດືອນພຶດສະພາ
 • ເດືອນມິຖຸນາ
 • ເດືອນກໍລະກົດ
 • ເດືອນສິງຫາ
 • ເດືອນກັນຍາ
 • ເດືອນຕຸລາ
 • ເດືອນພະຈິກ
 • ເດືອນທັນວາ
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
   
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
   
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
   
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
   
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
   
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
   
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
   
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
   
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
   
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
       
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ມີນາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ເມສາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
ຕາຕະລາງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງປະຈຳເດືອນ ທັນວາ
ວັນທີ 1
ວັນທີ 11
ວັນທີ 21
ວັນທີ 31
ວັນທີ 2
ວັນທີ 12
ວັນທີ 22
 
ວັນທີ 3
ວັນທີ 13
ວັນທີ 23
 
ວັນທີ 4
ວັນທີ 14
ວັນທີ 24
 
ວັນທີ 5
ວັນທີ 15
ວັນທີ 25
 
ວັນທີ 6
ວັນທີ 16
ວັນທີ 26
 
ວັນທີ 7
ວັນທີ 17
ວັນທີ 27
 
ວັນທີ 8
ວັນທີ 18
ວັນທີ 28
 
ວັນທີ 9
ວັນທີ 19
ວັນທີ 29
 
ວັນທີ 10
ວັນທີ 20
ວັນທີ 30
 
   
* ໝາຍເຫດ ເອກະສານບາງວັນທີ ບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ (ວັນພັກລັດຖະການ)
   
© Copyright 2014 Bank of the Lao PDR. All Right Reserved.