✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາອຸດົມໄຊ
ທ່ານ  ໂພຕະມີ  ພຸດທະວົງ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ແອ  ສ້ອຍສຸວັນ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ