✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
ທ່ານ  ວົງພະຈັນ  ແສງສຸວັນ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສົມເພັດ  ວົງຄໍາຈັນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ພະນາວັນ  ຈູມມະນີລາດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ