✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
ທ່ານ  ພະນາວັນ  ຈູມມະນີລາດ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ສຸລິສັກ  ຮົ່ມໂພທິຈັກ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ວິໄລຄຳ  ປ້ອງພິມຄຳ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ