✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ

ປະຈຳປີ ( ວ.ດ.ປ ) ສະກຸນເງິນກີບ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
26-01-2017 5 % 10 %
ໝາຍເຫດ:

1. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 736/ທຫລ ລົງວັນທີ: 01 ກັນຍາ 2016 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 2,5% ສໍາຫຼັບສະກຸນເງິນກີບ.

2. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 736/ທຫລ ລົງວັນທີ: 01 ກັນຍາ 2016 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 2,5% ສໍາຫຼັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.