✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ການເງິນຈຸລະພາກ

1. ໃບລາຍງານການເງິນ ສຖງ

2. ຮ່າງເອັກແຊລ(ແບບພິມລາຍງານ Master Files)


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ