✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ແບບຟອມສຳລັບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການທະນາຄານຢູ່ ສປປ ລາວ


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 2.1 Form 1 ແບບ​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
2 2.2 Form 2.1 ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
3 2.3 Form 2.2 ແຜນການຄາດຄະເນຜົນຕອບແທນທາງການເງິນ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
4 2.4 Form 3 ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງສາຂາຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
5 2.5 Form 5. ແບບ​ຟອມ​ລາຍ​ງານ​ປະຫວັດອາຊະຍາກໍາຂອງນິຕິບຸກຄົນຂໍສ້າງຕັ້ງ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
6 2.6 Form 4 ​ຊີ​ວະ​ປະ​ຫ​ວັດ​ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
7 2.7 Form 6 ແບບ​ຟອມ​ລາຍ​ງານ​ປະຫວັດອາຊະຍາກໍາຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ) 16-12-2020
8 3.1 2.1_ຄາດຄະເນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ) 16-12-2020
9 3.2 Form 4 ​ຊີ​ວະ​ປະ​ຫ​ວັດ​ຫ​ຍໍ້ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ) 16-12-2020
10 3.3 Form 1 ແບບ​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ສ້າງ​ຕັ້ງ (ສຳລັບສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ) 16-12-2020