✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແບບຟອມການຢັ້ງຢືນການນຳທຶນເຂົ້າ ສປປ ລາວ (.doc) 25-03-2020
2 ແບບຟອມການຢັ້ງຢືນການນຳທຶນເຂົ້າ ສປປ ລາວ (.pdf) 25-03-2020
3 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດນຳເງິນອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (.doc) 25-03-2020
4 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດນຳເງິນອອກໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (.pdf) 25-03-2020
5 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດກູ້ຢືມເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (.doc) 25-03-2020
6 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດກູ້ຢືມເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (.pdf) 25-03-2020
7 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນແກ່ຕ່າງປະເທດ (.doc) 25-03-2020
8 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນແກ່ຕ່າງປະເທດ (.pdf) 25-03-2020
9 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດຮັບສິນເຊື່ອການຄ້າແກ່ຕ່າງປະເທດ (.doc) 25-03-2020
10 ແບບຟອມການຂໍອະນຸຍາດຮັບສິນເຊື່ອການຄ້າແກ່ຕ່າງປະເທດ (.pdf) 25-03-2020