✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ວຽກງານຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (LCIC)


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແບບຟອມ ຂໍ​ຂໍ້​ມູນ​ຄົນ​ອື່ນ 26-07-2021
2 ແບບຟອມ ຂໍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ 26-07-2021
3 ແບບ​ຟອມ ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ 26-07-2021
4 ໜັງສືສະເໜີ ຂໍອອກຊື່ຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ( User name & Password ) 26-07-2021
5 ໜັງສືສະເໜີຂໍອອກໄອພີ (Private IP Address) 26-07-2021
6 ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະເໜີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂສລApplication form for Lcic Member 26-07-2021
7 ໃບຍິນຍອມ ການອະນຸຍາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ (consent) 26-07-2021