✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ຮ່າງເອັກແຊລ(ແບບພິມລາຍງານ Master Files)


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (DTMFI) 28-02-2019
2 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (NDMFI) 28-02-2019
3 ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (SCU) 28-02-2019
4 ໂຮງຊວດຈໍາ (PAWNSHOP) 28-02-2019
5 ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ (LEASING) 28-02-2019
6 ມາດຕະຖານຂອງແບບຟອມ 28-02-2019