✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແບບພິມ ການຕ້ານການຟອກເງິນ


ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບພິມ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ລາຍງານທຸລະກຳທີ່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສົງໄສ 28-02-2019
2 ຕາຕະລາງເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກັບແຈ້ງເຄື່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານ (ຂາເຂົ້າ) 28-02-2019
3 ຕາຕະລາງເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກັບແຈ້ງເຄື່ອງຕິດຕົວູ້ໂດຍສານ (ຂາອອກ) 28-02-2019
4 ສັງລວມລາຍງານ ທຸລະກຳເງິນສົດ ທີ່ທີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ຂອງລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນ 28-02-2019
5 ສັງລວມລາຍງານ ທຸລະກຳເງິນສົດ ທີ່ທີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ຂອງລູກຄ້າ ນິຕິບຸກຄົນ 28-02-2019