✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ໂຮງພິມທະນະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳເຜີຍ  ວໍລະເດດ


ຫົວໜ້າໂຮງພິມ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳພວງ  ບູລົມ


ຮອງຫົວໜ້າໂຮງພິມ
ທ່ານ  ຄໍາອົ້ນ   ຈັນສຸລິມາດ


ຮອງຫົວໜ້າໂຮງພິມ
ທ່ານ  ວິຊະນຸກອນ  ພິມມະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າໂຮງພິມ