✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ໂຮງພິມທະນະບັດ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳເຜີຍ  ວໍລະເດດ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ບຸນຫຼີ  ວົງຄຳຊາວ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ສີພະຈັນ  ເຂັມມະນີວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ