✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ
ທ່ານ  ພານຸສັກ  ແກ່ນວົງພະຈັນ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ເສີມທະວີ  ສີຫາຝົນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສົມມຸດ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ພູມມະລີ  ສິຣິພົນເດດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ