✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ




ທ່ານ  ພານຸສັກ  ແກ່ນວົງພະຈັນ


ຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ນາງ  ໄກສອນ  ໄຊຍະພອນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ເສີມທະວີ  ສີຫາຝົນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ




ທ່ານ  ສົມມຸດ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ