✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ