✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ທ່ານ  ນາງ  ຟອງຈິນດາ  ແສງສຸລິວົງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ໂພຕະມີ  ພຸດທະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳເຜີຍ  ວໍລະເດດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ໜູໄຊ  ພູມສຸວັນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ