✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ ການກຳນົດວົງເງິນການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 730/ຄລຊ 08-09-2021
2 ແຈ້ງການ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການຮັບຊຳລະດ້ວຍເງິນຄຣິບໂຕ 156/ຫກ 11-08-2021
3 ແຈ້ງການ ການຢຸດຕິການໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Money) ພາຍໃຕ້ຊື່ຜະລິດຕະພັນ Kapao ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ນິວຄອນເຊັບ 544/ຄລຊ 14-07-2021
4 ແຈ້ງການ ລາຍຊື່ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 461/ຄລຊ 17-06-2021
5 ແຈ້ງການ ການຕິດຕາມກວດກາການໃຊ້ບໍລິການຊຳລະ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ 161/ຄລຊ 02-03-2021