✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 256/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021. 222/ກຄສງ 13-07-2021
2 ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີມາດຕະການເພື່ອຮອງຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 108/ກຄສງ 27-04-2021
3 ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ເລກທີ 494/ກຄສງ 25-11-2020
4 ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ ແລະ ຈຳນວນເສດສ່ວນ 375/ກຄສງ 05-10-2018
5 ເລື່ອງ: ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 95/ກຄສງ, 18-05-2017
6 ເລື່ອງ: ການຍຸບເລີກ 1 ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ 3 ໂຮງຊວດຈຳ 215/ຫກ 04-04-2017
7 ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 308/ຫກ 14-09-2016
8 ເລື່ອງ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ 375/ກຄສງ 05-08-2016
9 ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະບັບເລກທີ 460/ລບ, ລົງວັນທີ 03/10/2012 1806/ກຄສງ 27-11-2014
10 ເລື່ອງ: ການລະດົມເງິນທຶນ ຂອງບາງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 692/ຫກ 24-11-2014