✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ແຈ້ງການ ທຫລ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ແຈ້ງການ: ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 175/ຫກ 17-09-2021
2 ການບໍລິການເປີດບັນຊີເງິນຝາກສະເພາະຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເພື່ອສົ່ງອອກ 1120/ກນງ 16-09-2021
3 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. 111/ທຫລ 12-08-2021
4 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ. 758/ກນງ 12-07-2021
5 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ໂຈະການຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 122/ຫກ 18-06-2021
6 ແຈ້ງການ: ປະກອບສ່ວນສົ່ງບົດຄວາມ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ, ບົດວິໄຈ, ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມກອງຂອງທ່ານເພື່ອລົງໃນວາລະສານ "ການທະນາຄານ" 76/ຫກ 07-04-2021
7 ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະກວດລາຄາ ການຂາຍໂປຣແກຣມບັນຊີສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ (MFI) 60/ຫກ 01-04-2021
8 ເລື່ອງ: ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) 19-02-2021
9 ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈຳນົງ (EoI), ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແບບຟອມໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF 19-02-2021
10 ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF 12-02-2021