✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ທ່ານ  ຄໍາພຸດ  ສິດທິລາດ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ວິນຄໍາ  ລຸນທອນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ນະຄອນສີ  ມະໂນທັມ


ຮອງ ຫົວໜ້າ