✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ທ່ານ  ສຸລິສັກ  ທຳນຸວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ເພັງໄພວັນ  ສິດພະໄຊ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ຈິດຕະກອນ  ຈິດຕະພົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ພຸດດາວັນ  ສິຣິສົມບັດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ