✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍຊື່ ໂຮງຊວດຈຳ

ລຳດັບ ຊື່ ສະຖາບັນ ຫຼື ບໍລິສັດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ ເບີຕັ້ງໂຕະ ເບີແຟັກ ເບີມືຖື ເລກທີໃບອະນຸຍາດ ໝາຍເຫດ