✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃນລາວ