✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2019 13-01-2021
2 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2018 31-10-2019
3 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2017 12-12-2018
4 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2016 12-12-2018
5 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2015 12-12-2018
6 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2014 12-12-2018
7 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2013 12-12-2018
8 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2012 12-12-2018
9 ລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2011 12-12-2018