✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຫລວງພະບາງ
ທ່ານ  ສຸກັນ  ຈັນທະວົງ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ສັງທອງ  ຄູນຄຳ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ວາລະສິນ  ດາລາພອນ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ