✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຫລວງພະບາງ
ທ່ານ  ນາງ  ໂພທິຈັນ  ທຳມະເທວາ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ພຸດດາວັນ  ສິຣິສົມບັດ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ສັງທອງ  ຄູນຄຳ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ