✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຫລວງພະບາງ
ທ່ານ  ຄຳຊ່ຽນ  ມິ່ງບຸບຜາ


ວ່າການ ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ວິຊະນຸກອນ  ພິມມະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ພຸດດາວັນ  ສິຣິສົມບັດ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ