✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຫລວງພະບາງ
ທ່ານ  ຄຳຊ່ຽນ  ມິ່ງບຸບຜາ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຄໍາຫຼ້າ  ເຮືອນມະນີວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ວິຊະນຸກອນ  ພິມມະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ