✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
ທ່ານ  ນາງ  ສາຍສະໝອນ  ຈັນທະຈັກ


ຜູ້ອຳນວຍການ