✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມນິຕິກໍາ
ທ່ານ  ໄຊລືຊາ  ຜູຍຍະວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນ້ອຍຄໍາພັນ  ສໍປະເສີດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ປອ. ເວີນສະຫວັນ  ສີວິໄຊ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ