✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມນິຕິກໍາ
ທ່ານ  ໄຊລືຊາ  ຜູຍຍະວົງ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນ້ອຍຄໍາພັນ  ສໍປະເສີດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ປອ. ເວີນສະຫວັນ  ສີວິໄຊ


ຮອງ ຫົວໜ້າ