ຂໍ້ຕົກລົງ


 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງການເງິນ                                                  ເລກທີ 1285/ກງ
                                                             ວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ກັນ 1999

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ

ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ

  - ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ເລກທີ 03/94/ສປຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1994,

 - ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 01/ສປປ, ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 1997,

 - ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 19/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 1999 ວ່າດ້ວຍການ
   ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ,

 - ອີງຕາມເອກະສານນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງ ເລກ ທີ 96/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 1998,

 - ອີງຕາມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ເລກທີ 283/ທຫລ, ລົງວັນທີ 30/08/99,

 - ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ວ່າການຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 295/ທຫລ, ລົງວັນ ທີ 07/09/99

ລັດຖະມັນຕີຕົກລົງ:

 ມາດຕາ 1 ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ

        - ຊື່ເປັນພາສາລາວວ່າ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ (ກທປ).
           - ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Depositors Protection Fund (DPF).
           - ມີສຳນັກງານຊົ່ວຄາວຕັ້ງຢູ່ ສຳນັກງານທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖະນົນຢອນ
           ເນັດ, ບ້ານຊຽງຢືນ, ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ ປະເທດ ສປປ ລາວ.

           - ດຳເນີນທຸລະກິດຄ້ຳປະກັນເງິນຝາກຂອງຜູ້ຝາກເງິນໄວ້ກັບທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍ
           ບໍ່ ຫວັງຜົນກຳໄລ.
           - ​ເປັນທຸລະກິດຂອງລັດຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຕາມຮູບແບບບໍລິສັດຈຳກັດຄືດັ່ງໄດ້ 
           ລະບຸໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ທຸກການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງ 
           ໝົດໃນອະນາຄົດ ຈະຕ້ອງກຳນົດຢູ່ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກ
           ເງິນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບນຳ.

  1.1 ກຳນົດໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນນີ້ເປັນບໍລິສັດຈຳກັດ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕາ 77 
     ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ເລກທີ 03/94/ສປຊ ລົງວັນທີ 18/07/94 ເຊິ່ງແມ່ນລັດເປັນຜູ້ 
     ຖືຮຸ້ນຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ.                    
   
  1.2 ກຳນົດທຶນຈົດທະບຽນຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນນີ້ເທົ່າກັບ 100,000,000 (ຮ້ອຍລ້ານ 
     ກີບຖ້ວນ). ທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ມາຈາກການປະກອບທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງກະຊວງການເງິນ. ທຶນໄດ້
     ແບ່ງອອກເປັນ 10,000 ຮຸ້ນ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າໃນໃບຮຸ້ນ ຮຸ້ນລະ 10,000 ກີບ.
 ມາດຕາ 2 ການກຳນົດ ຫລື ການດັດແປງເນື້ອໃນກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ 
          ຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີ
          ຜົນບັງຄັບໃຊ້.

 ມາດຕາ 3 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເຮັດອອກເປັນ 5 ສະບັບ, 2 ສະບັບ ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນຮັກ
          ສາໄວ້ ແລະ ອີກ 3 ສະບັບ ມອບໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ 1 ສະບັບ, ໃຫ້ທະ
          ນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1 ສະບັບ, ແລະ ມອບໃຫ້ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ທ່ອງ
          ທ່ຽວ 1 ສະບັບ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ.

 ມາດຕາ 4 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

                                              ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ

                                                     ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ

 

 
 
Bank of the Lao P.D.R