ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ອັບເດດວັນທີ: 05/12/2017
ທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 1. ທຫລ ຈະກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ສຳລັບທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດບໍ່ເກີນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 9 ເດືອນ 1 ປີ
  ອັດຕາດອກເບ້ຍກີບ
  1.70 %
  2.73 %
  2.77 %
  2.92 %
  3.20 %
  3.53 %
  3.95 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍໂດລາ
  1.57 %
  2.60 %
  2.64 %
  2.78 %
  3.03 %
  3.33 %
  3.69 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍບາດ
  1.53 %
  2.56 %
  2.59 %
  2.73 %
  2.97 %
  3.26 %
  3.60 %
 
|1 | | 3|  
 
Bank of the Lao P.D.R