ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ອັບເດດວັນທີ: 05/06/2018
ທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 1. ທຫລ ຈະກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ສຳລັບທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດບໍ່ເກີນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 9 ເດືອນ 1 ປີ
  ອັດຕາດອກເບ້ຍກີບ
  1,97 %
  3,01 %
  3,05 %
  3,23 %
  3,57 %
  3,99 %
  4,52 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍໂດລາ
  1,76 %
  2,80 %
  2,84 %
  3,00 %
  3,28 %
  3,64 %
  4,08 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍບາດ
  1,53 %
  2,56 %
  2,59 %
  2,73 %
  2,97 %
  3,26 %
  3,60 %
 
|1 | | 3|  
 
Bank of the Lao P.D.R