ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ອັບເດດວັນທີ: 05/02/2018
ທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
 1. ທຫລ ຈະກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ສຳລັບທຸລະກຳຊື້-ຂາຍຝາກ ແລະ ຊື້-ຂາຍລ່ວງໜ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດບໍ່ເກີນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 9 ເດືອນ 1 ປີ
  ອັດຕາດອກເບ້ຍກີບ
  1.68 %
  2.71 %
  2.75 %
  2.90 %
  3.17 %
  3.50 %
  3.90 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍໂດລາ
  1.56 %
  2.59 %
  2.62 %
  2.76 %
  3.01 %
  3.30 %
  3.66 %
  ອັດຕາດອກເບ້ຍບາດ
  1.53 %
  2.56 %
  2.59 %
  2.73 %
  2.97 %
  3.25 %
  3.60 %
 
|1 | | 3|  
 
Bank of the Lao P.D.R