ແຈ້ງການ


 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

=====000=====

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                                            ເລກທີ 62 /ທຫລ
ວັນທີ 31/03/2004

ແຈ້ງການ

    ເຖິງ: ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີສາຂາພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານການພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ(ຫຼັກ20)
        ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ທີ່ສາຂາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

    ເລື່ອງ: ການມອບສິດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າເຂົ້າ ແລະ ອອກ           ນອກ ສປປ ລາວເກີນ 2.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ແລະ ເງິນກີບເກີນ 5 ລ້ານ ກີບ.

    - ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ     ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະບັບເລກທີ 01/ສປປ, ລົງວັນທີ 09/08/2002.
    - ອີງຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ     ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະບັບເລກທີ 141/ນຍ, ລົງວັນທີ     08/09/2003.
    - ອີງຕາມມາດຕາ 12 ຂອງບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ     ລາວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະບັບເລກທີ 02/ທຫລ, ລົງວັນທີ     29/09/2003.
    - ອີງຕາມຂໍ້ທີ 5 ຄຳແນະນຳເພີ້ມເຕີມຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ     ປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງບົດແນະນຳ ເລກທີ 02/ທຫລ, ສະບັບເລກທີ 01/ທຫລ, ລົງວັນທີ     05/02/2004.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອມອບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1.
    ມອບສິດໃຫ້ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຖືກມອບໝາຍຂ້າງ ເທິງນັ້ນມີສິດອອກໃບອະນຸຍາດ ຕາມມາດຕາ 12 ຂອງບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ ເລກທີ 02/ທຫລ ແລະ ຂໍ້ທີ 5 ຂອງຄຳແນະນຳເພີ້ມເຕີມ ເລກທີ 01/ທຫລ, ຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ມາດຕາ 2.
    ມອບສິດໃຫ້ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານ ທີ່ຖືກມອບໝາຍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ແລ້ວສົ່ງລາຍຊື່ໃຫ້ກົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະສານງານ.

ມາດຕາ 3.
    ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານ ທີ່ຖືກມອບໝາຍດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ລາຍງານການອະນຸຍາດຕົວຈິງໃນແຕ່ ລະອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ກົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສັງລວມລາຍ ງານໃຫ້ຄະນະຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 4.
    ໃບມອບສິດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ມອບໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບໜາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 

                                                     ພູມີ ທິບພະວອນ

 

 
Bank of the Lao P.D.R