ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສ...ລາວ

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

§       ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາສີໄຄ
006, ໜ່ວຍ 1, ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ, ບ້ານເມືອງວາທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ
ໂທລະສັບ: 021 219868-70                                 
ແຟັກ
: 021 219876                                    

§       ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
308/3, ໜ່ວຍ 24, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານສຸນັນທາ, ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທລະສັບ: 041 252131-32, 252134
ແຟັກ
: 041 252133

§       ທະນາຄານ ຮຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ໄຊງ່ອນເທືງຕິ່ນ(Sacombank) ສາຂາລາວ
ອາຄານເລກທີ 175/05 ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 260400                                 
ແຟັກ
: 021 260402
ມືຖື : 020 99999205
www.sacombank.com.la

§       ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ສາຂາລາວ
ອາຄານເລກທີ 029 ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 263997, 263968                         
ແຟັກ
: 021 264026
www.vietinbank.vn
SWIFT CODE: ICVBLALA

§       ທະນາຄານ ລາວ-ຝລັ່ງ
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 285111                               
ແຟັກ
: 021 285222

§       ທະນາຄານ ຮຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
175/02 ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ:                                 
ແຟັກ
:                                   

       ບໍລິສັດ ໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
BCEL Leasing CO., Ltd
ຖະໜົນສີບຸນເຮືອງ,ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 251021, 254023-24                                 
ແຟັກ
: 021 254022

§       ບໍລິສັດ ໄມດາ (ລາວ) ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ
MIDA (LAO) FINANCING CO., Ltd
ບ້ານ ຂົວຫຼວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 243198-9                                 
ແຟັກ
: 021 2431996                                    

§       ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລີດຊິງ ແອນ ຟາຍແນນ ຈໍາກັດ
Thanasup Leasing and Finance CO., Ltd
453, ໜ່ວຍ 31, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານຈອມມະນີໃຕ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ໂທລະສັບ: 021 720371-2                                 
ແຟັກ
: 021 7203946                                    

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

 
 
Bank of the Lao P.D.R