ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສ...ລາວ

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

§       ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
084/1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 213521                                 
ແຟັກ
: 021 213520                                      
website: www.krungsri.com

§         ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
369, ໜ່ວຍ 27, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານສຸນັນທາ, ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂທລະສັບ: 041 252360                             
ແຟັກ
: 041 252359                                           

§         ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
034/2, ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ

ໂທລະສັບ: 021 216486, 021 217174                              
ແຟັກ
: 021 241726                                           
website: www.tmbbank.com

         ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຖະນົນ ລ້ານຊ້າງ-ສາມແສນໄທ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 213500                                              
ແຟັກ: 021 213502
                                                  
website: www.scb.co.th

         ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 100/1-4, ບ້າານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ

 
ໂທລະສັບ:  021 216614, 223394-95
 ແຟັກ: 021 222743
 
www.pbebank.com

         ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວຈຳກັດຈັນ

     ໜວ່ຍ 14, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
 
ໂທລະສັບ:  021 266 000
 
www.malruhanjapanbanklao.com
 

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

 
 
 
Bank of the Lao P.D.R