ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສ...ລາວ

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

        ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈຳກັດ (ເອເອັນແຊັດ)
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ເລກທີ່ 33, ບ້ານຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 222700
ແຟັກ: 021 213513
website: www.anz.com/laos

         ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ
372 ໜ່ວຍ 21, ວົງວຽນດົງປາລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ

ໂທລະສັບ: 021 264994, 264998                                       
ແຟັກ: 021 264995, 219228

website: www.acledabank.com.kh/la

         ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈໍາກັດ
ເລກທີ 127/07, ບ້ານ ຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ

ໂທລະສັບ. 021 250388, 021250420                                   
ແຟັກ: 021 250479                                                  
website: www.icb-lao.com                                               

         ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
80, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນທົ່ງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ
ໂທລະສັບ: 021 213380, 222761                                
ແຟັກ: 021 222762                              
website: ktb.co.th

        ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວ
140 ໜ່ວຍ 8 ບ້ານ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີີ
ໂທລະສັບ: 021 213560-62                                
ແຟັກ: 021 213561                        
website: bangkokbank.com

| 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

 
 
Bank of the Lao P.D.R