ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສ...ລາວ

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

         ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ
1
ຖະນົນ ປາງຄໍາ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (856-21) 2132001, 223243-4, 217899                                  
ໂທລະສານ
: (856-21) 218976, 223012 
ໂທລະພີມ: 4301 BCE VTE LS                                             
website: www.bcel.com.la/
E-mail: bcelhovt@etllao.com                                                 

      ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
013 ຖະນົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຫອມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕູ້ ປ. 2700
ໂທລະສັບ: (856-21) 213300-03  
ໂທລະສານ: (856-21)213304, 222506                                             
website: www.ldb.org.la
E-mail: ldbhovte@etllao.com                                                  
SWIFT Code: LDBBLALA                                         

      ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
58
ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ         
ຕູ້ ປ.ນ
: 5456
ໂທລະສັບ: (856-21) 212024, 223714, 217951, 217949                         
ໂທລະສານ
: (856-21) 213957
website: www.apblaos.com
E-mail: apblao@laotel.com                                                
SWIFT Code:                                                        

      ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ
ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ         
ໂທລະສັບ: (856-21) 264407-21                         
ໂທລະສານ
: (856-21) 264408
website: www.nbblao.org
E-mail: nbb_ho@nayobybank.org

         ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ
44 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ ບ້ານຫັສະດີໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (856-21) 251418, 216316, 214377, 244229                
ໂທລະສານ: (856-21) 212197
Website: www.laovietbank.com                                                
E-mail:  lvbho@laotel.com                                                  
SWIFT Code: LAOVLALA                                             

 | 1 | 2| 3 | 4 | 5 |

 
 
Bank of the Lao P.D.R