ປະກາດແຈ້ງການ


ປະກາດແຈ້ງການ

ເລື່ອງ: ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມມອບເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດປະເພດໃບນ້ອຍ ແລະ ເງິນເຊື່ອມຄຸນະພາບ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 450/ທຫລ, ລົງວັນທີ 05/10/2018
ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາທະນະບັດ (ເງິນກີບ) ໃບໃໝ່ ໄປວາງຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ ເພື່ອງເກງກຳໄລ ເລກທີ 424/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26/09/2018
ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ກີວີ ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານລະບົບຂອງ Alipay ໂດຍນຳໃຊ້ QR Code ໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 317/ຫກ, ລົງວັນທີ 31/08/2018
ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ ແລະ ລົງທຶນຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptocurrency) ເລກທີ 314/ຫກ, ລົງວັນທີ 29/08/2018
ເລື່ອງ: ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ເລກທີ 26/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2018
ເລື່ອງ: ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພະນັກງານໃໝ່ຢູ່ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເລກທີ 198/ກຈພ, ລົງວັນທີ 22/06/2018
ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊຳລະ ເລກທີ 245/ຫກ, ລົງວັນທີ 21/06/2018
ເລື່ອງ: ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດໃຫຍ່ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 35/ກຈຕ, ລົງວັນທີ 15/06/2018
ເລື່ອງ: ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 629/ກນງ, ລົງວັນທີ 13/06/2018
ເລື່ອງ: ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ເພື່ອປະກອຍໃຫ້ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງ ເລກທີ 170/ກຈຕ, ລົງວັນທີ 09/05/2018
ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາລະດົມທຶນຂອງ ບໍລີສັດ ຟາຍນານໂຊ ໂອກ (Financial.org) ຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 100/ຫກ, ລົງວັນທີ 30/04/2018
ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 99/ຫກ, ລົງວັນທີ 30/04/2018
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊີນຮ່ວມປະກວດອອກແບບ ເຄື່ອງໝາຍ (LOGO) ຂອງ ທະນາຄານ
ເລື່ອງ: ການແອບອ້າງໃນການນຳທຶນຈຳນວນມະຫາສານຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 84/ຫກ, ລົງວັນທີ 25/04/2018
ເລື່ອງ: ການເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກຢູ່ໃນກົນອຸບາຍ,​ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວົງດີ ເລກທີ 59/ຫກ, ລົງວັນທີ 26/03/2018
ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນໃນວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0003/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 08/01/2018
ເລື່ອງ: ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດ ເລກທີ 01/ທຫລ, ລົງວັນທີ 18/12/2017
ເລື່ອງ: ການສົ່ງປຶ້ມລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ເລກທີ 70/ກປທ, ລົງວັນທີ 29/09/2017
ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 675/ຫກ, ລົງວັນທີ 28/09/2017
ເລື່ອງ: ປະກວດການອອກແບບ ເຄື່ອງໝາຍ (Logo) ຂອງ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0044/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 15/09/2017
ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0003/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/02/2017
ເລື່ອງ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູ້ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳມາຊື້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ເລກທີ 0036/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/08/2017
ເລື່ອງ: ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ເລກທີ 744/ກຄທ, ລົງວັນທີ 28/08/2017
ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ ເລກທີ 334/ຫກ, ລົງວັນທີ 02/06/2017
ເລື່ອງ: ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 95/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 18/05/2017
ເລື່ອງ: ການເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະວັງຕົວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເລ່ກົນອຸບາຍໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ເລກທີ 252/ຫກ, ລົງວັນທີ 27/04/2017
ເລື່ອງ:​ ກ່ຽວກັບການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 172/ທຫລ, ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017
ເລື່ອງ: ການຍຸບເລີກ 1 ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ 3 ໂຮງຊວດຈຳ ເລກທີ 215/ຫກ, ລົງວັນທີ 04/04/2017
ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕີິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ ເລກທີ 202/ຫກ, ລົງວັນທີ 30/03/2017
ເລື່ອງ: ການປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ມາຫາກົມບໍລິການທະນາຄານ ເລກທີ 35/ບກ, ລົງວັນທີ 06/01/2017
ເລື່ອງ: ການໂອນເງິນເຂົ້າປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 493/ທຫລ, ລົງວັນທີ 28/12/2016
ເລື່ອງ: ການດໍາເນີນທຸລະກໍາດັດສົມສະພາບຄ່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການປະມູນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 465/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/12/2016
ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ວັນສ້າງຕັ້ງພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄົບຮອບ 450 ປີ ເລກທີ 843/ຫກ, ລົງວັນທີ 09/11/2016
ເລື່ອງ: ທະນະບັດປອມ ປະເພດໃບ 50000 ກີບ ເລກທີ 735/ຫກ, ລົງວັນທີ 10/10/2016
ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0031/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 20/09/2016
ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29. ເລກທີ 638/ຫກ, ລົງວັນທີ 07/09/2016
ເລື່ອງ:​ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 339/ກທຄ, ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016
ເລື່ອງ: ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເລກທີ 0023/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 19/08/2016
ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 673/ກນງ, ລົງວັນທີ 18/08/2016
ເລື່ອງ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂປຣແກຣມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເລກທີ 375/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 05/08/2016
ເລື່ອງ: ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສະກັດກັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ເລກທີ 374/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 05/08/2016
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 522/ກນງ, ລົງວັນທີ 04/07/2016
ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນ. ເລກທີ 202/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01/07/2016
ເລື່ອງ:​ ນິຕິກຳໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 103/ກທຄ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2016
ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ເລກທີ 526/ຫກ, ລົງວັນທີ 22/07/2015
ເລື່ອງ: ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຮແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ ເລກທີ 648/ຫກ, ລົງວັນທີ 21/09/2015
ກ່ຽວກັບການຈຳນ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ ເລກທີ 771/ຫກ, ລົງວັນທີ 16/11/2015
ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 308/ຫກ, ລົງວັນທີ 19/04/2016
ແຈ້ງການ ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 308/ຫກ, ລົງວັນທີ 19/04/2016
ກ່ຽວກັບການຈຳນ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ ເລກທີ 771/ຫກ, ລົງວັນທີ 16/11/2015
ເລື່ອງ: ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ ແບບອອນລາຍ ເລກທີ 648/ຫກ, ລົງວັນທີ 21/09/2015
ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບການນຳໃຊ້ ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫຼື Lao ATM Pool Switching ເລກທີ 338/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/09/2015
ການປັບປຸງເກັບຄ່າບໍລິການ ຂອງ ທຫລ ທີ່ຕິດພັນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານ ເລກທີ 1546/ບກ, ລົງວັນທີ 08/09/2015
ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອາຍຸເກີນ 2 ປີ ເລກທີ 705/ກນງ,​ ລົງວັນທີ 04/08/2015
ກ່ຽວກັບການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ເລກທີ 526/ຫກ, ລົງວັນທີ 22/07/2015
ເລື່ອງ: ການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 663/ກນງ, ລົງວັນທີ 21/07/2015
ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ Email ສະເພາະຂອງ ທຫລ ໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານພາຍໃນ ທຫລ ເລກທີ 169/ຫກ, ລົງວັນທີ 24/02/2015
ເລື່ອງ: ນຳໃຊ້ແບບຟອມຂໍໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວລະບົບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 296/ກທຄ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2014
ເລື່ອງ: ທະນະບັດປອມປະເພດໃບ 100000 ກີບ, ໃບ 50000 ກີບ, 20000 ກີບ ແລະ 10000 ກີບ ເລກທີ 394/ຫກ, ລົງວັນທີ 14/08/2014
ເລື່ອງ: ການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍສຳຮອງ (VPN) ເລກທີ 671/ກຕຂ, ລົງວັນທີ 29/05/2014
ເລື່ອງ: ການປັບປ່ຽນ ລາຍຊື່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/05/2014
ເລື່ອງ: ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຂໍສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 356/ກຄທ, ລົງວັນທີ 21/05/2014
ເລື່ອງ: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລາຍການຫຼຽນ ແລະ ທະນະບັດທີ່ລະນຶກ      ເບິ່ງຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ
ເລື່ອງ: ວັນພັກຊົດເຊີຍໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ວັນສ້າງຕັງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເລກທີ 120/ຫກ, ລງວັນທີ 05/03/2014
ເລື່ອງ: ປິດບໍລິການ ໃນວນທີ 30-31 ທັນວາ 2013 ເລກທີ 675/ຫກ, ລົງວັນທີ 20/12/2013
ເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເລກທີ 352/ທຫລ, ລົງວັນທີ 14/10/2013
ເລື່ອງ: ການຍົກເລີກການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນ ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີ 555/ກຄທ, ລົງວັນທີ 22/08/2013
ໜັງສືເຊີນ: ຫ້ອງຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະໂມສອນ ກິລາ ກ໋ອບ ທະນາຄານ ແລະ ນັກກິລາ ກ໋ອບ ແຕ່ລະທະນາຄານ ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາ ກ໋ອບ ຊິງຂັນ ທ່ານ ດຣ. ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ.
ເລື່ອງ: ກະກຽມພິທີແຂ່ງຂັນ ກິລາກ໋ອບ ຊິງຂັນ ທ່ານ ດຣ. ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ທຫລ ຄົບຮອບ 45 ປີ? ເລກທີ 463/ຫກ, ລົງວັນທີ 06/09/2013
ເລື່ອງ: ການຍົກເລີກການປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນ ເລກທີ 555/ກຄທ, ລົງວັນທີ 22/08/2013
ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ຕານກນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລກທີ 498/ກຄທ, ລົງວັນທີ 29/07/2013
ເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເລກທີ 243/ທຫລ, ລົງວັນທີ 05/08/2013
ເລື່ອງ: ການແນະນໍາວິທີການຈໍາແນກເງິນດີ ແລະ ເງິນປອມ ເລກທີ 019/ກງຕສ, ວັນທີ 11/01/2013
ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ແຊັກຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 553/ຫກ, ວັນທີ 17/12/2012
ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມໂອນເງິນແບບໃໝ່ຂອງ ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 82/ບກ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2012
ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກອາເຊັມ ຄັ້ງທີ 9 (ASEM 9) ເລກທີ 482/ຫກ, ວັນທີ 02 ພະຈິກ 2012
ເລື່ອງ: ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ເລກທີ 96/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2013
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານທາງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 472/ສຂທ, ວັນທີ 20/09/2012
ລະບຽບການນຳໃຊ້ຫ້ອງບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 196/ສຂທ, ວັນທີ 20/06/2012
ແຈ້ງການ ເລກທີ 44/ຫກ
ແຈ້ງການ ເລກທີ 62/ສປປ
ແຈ້ງການ ເລກທີ 254/ທຫລ
ແຈ້ງການນໍາໃຊ້ທະນາບັດ
ແບບເງິນກີບ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບໜັງສືຄ້ຳປະກັນ
ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 03/03/2008
ແຈ້ງການການຈຳໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 100 ປີ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄຳແນະເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການຖອດເງິນສົດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 11/ທຫລ,​ ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2007
ການນໍາເອົາທະນະ​ບັດໃບ 2.000 ກີບ​ໃໝ່ ປີ 2011 ອອກ​ຈໍລະ​ຈອນ ເລກທີ 349/ທຫລ, ວັນທີ 23/11/2011
ເຖິງ: ບັນດາທ່ານຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ສາຂາສະຖາບັນການເງິນ.   ເລື່ອງ: ການເພີ່ມລະບົບປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຫ
ການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກັບກົມບໍລິການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກອາເຊັມ ຄັ້ງທີ 9 (ASEM 9)

 

  
 
 
Bank of the Lao P.D.R