ລາຍງານເສດຖະກິດ

ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ
ປີ ກີບ(%) ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(%)
1989-1993
5
5
1994
10
10
1995-2001
12
12
ມັງກອນ 2002
6
12
ກໍລະກົດ 2002-2005
8
15
2006-ປັດຈຸບັນ
5
10

ໝາຍເຫດ:

1. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 175/ທຫລ ລົງວັນທີ: 28 ກຸມພາ 2017 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 4% ສໍາຫຼັບສະກຸນເງິນກີບ.

2. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ: 175/ທຫລ ລົງວັນທີ: 28 ກຸມພາ 2017 ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເອົາຫຼັກຊັບທີບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນ 2.5% ສໍາຫຼັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

 

 
© Bank of the Lao P.D.R