ລາຍງານເສດຖະກິດ

ອັດຕາດອກເບັ້ຍ ທຫລ

ອັດຕາດອກເບັ້ຍ ທຫລ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ຮອດປະຈຸບັນ

ປີ
ຕໍ່າກ່ວາ 3 ເດືອນ
ຕໍ່າກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫລາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
1992
24
     
1994
35
     
1995
35
     
1996
35
     
1997
35
     
1998
35
     
1999
35
     
2000
35
     
2001
35
     
2002  
20
30
 
2007  
12
15
 
06/02/2008  
10
12.5
 
13/05/2008  
8
10
 
17/10/2008  
7
8.75
 
07/01/2009  
6
7.5
 
13/02/2009  
5
6.25
 
07/09/2009  
4
5
 
14/06/2010  
4
5
10
17/09/2010  
5
6.25
12.5
21/07/2015  
4.5
5.625
11.25
17/08/2016  
4.25
5.31
10.63
08/11/2017  
4
5
10

 

ຫມາຍເຫດ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທຫລ ແມ່ນ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງ ທຫລ ໄລຍະສັ້ນສະກຸນເງິນກີບທີ່ຄິດໄລ່ກັບທະນາຄານທຸລະກິດເວລາຂາດສະພາບຄ່ອງ.

 

..

 
Bank of the Lao P.D.R