ບົດແນະນໍາ


 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----000-----

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ                                     ເລກທີ: 393 /ກບຊ

ກົມບັນຊີ-ການເງິນ                         ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 27/06/2005

 

ບົດແນະນໍາ

ກ່ຽວກັບການຕີມູນຄ່າຜິດດ່ຽງບັນຊີຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

-        ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ່05/ພສຊ, ລົງວັນທີ່ 14ຕຸລາ 1999 ໂດຍສະເພາະໝວດທີ VII.

-        ອີງຕາມລັດທະບັນຢັດ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ02/ສປປ, ລົງວັນທີ22 ມີນາ 2000 ໂດຍສະເພາະໝວດທີ VI ມາດຕາທີ 50.

-        ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງວິຊາການ ກົມບັນຊີບການເງິນ ແລະກົມບໍລິການທະນາຄານ.

ກົມບັນຊີ-ການເງິນອອກຄໍາແນະນໍາດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ທີ 1. ຈຸດປະສົງ:

o      ເພື່ອເປັນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດ ເປັນເອກະພາບ;

o       ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງແກ່ານດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

o      ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ລັດທະບັນຢັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ກວ່າເກົ່າ

ຂໍ້ທີ 2. ນິຍາມຄໍາສັບ:

o      ບັນຊີຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື General Exchange  (GE) ໝາຍເຖິງ ຈໍານວນເງີນທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຊືຫຼືໄດ້ຂາຍ ເຊິ່ງກົງກັບບັນຊີ XX.4921000.00001 ຖ້າຍອດເຫຼືອມີ (Credit) ໝາຍເຖິງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຊື້ໄດ້ ກົງກັນຂ້າມຖ້າຍອດເຫຼືອໜີ້ (Debit) ໝາຍເຖິງໃຊ້ໄດ້ເກີນກວ່າຊື້ໄດ້ເຄື່ອງໝາຍ XX ໜ້າເລກໝາຍບັນຊີແມ່ນລະຫັດ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

  • ບັນຊີຄວບຄູມການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື General Exchange Control (GEC) ໝາຍເຖິງ ຈໍານວນເງິນທີ່ບັນທຶກເປັນສະກຸນເງິນກີບ ( ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ) ກົງກັບບັນຊີ 00.4921000.000XX ທຸກໆລາຍການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນ ດາບັນຊີ GE ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ (GEC) ນີ້ສະເໜີຈຶ່ງຖືວ່າຖືກຕ້ອງເຄື່ອງໝາຍ XX ທ້າຍເລກໝາຍບັນຊີ ແມ່ນລະຫັດເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊິ່ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ເລກໝາຍບັນຊີ GE ສະເໝີ.
  • ບັນຊີລາຍຮັບ00.7051ໝາຍເຖິງຈໍານວນເງິນຜິດດ່ຽງເປັນບວກຈາກການຄິດໄລ່ ຕີມູນ ຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕົວຈີງ ( ທີ່ໄດ້ຊື້-ຂາຍຕົວຈີງ ) ເຊິ່ງ ຈໍານນວນເງິນທີ່ຜິດດ່ຽງນີ້ຈະສະແດງອອກໃນມື້ປິດບັນຊີ.
  • ບັນຊີລາຍຈ່າຍ 00.6051 ໝາຍເຖິງຈໍານວນເງິນຜິດດ່ຽງເປັນລົບຈາກການຄິດໄລ່ຕີ ມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕົວຈີງ (ທີ່ໄດ້ຊື້-ຂາຍຕົວຈີງ) ຊຶ່ງຈໍານວນ ຜິດດ່ຽງນີ້ ຈະສະແດງໃນມື້ປິດບັນຊີ.
  • ບັນຊີສໍາຮອງພິເສດ 00.567 ໝາຍເຖິງຈໍານວນເງິນຜິດດ່ຽງເປັນບວກ ຫຼື ເປັນລົບ ຈາກການຄິດໄລ່ຕີມູນຄ່າບັນດາບັນຊີຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະລະບົບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ເທົ່ານັ້ນ.
  • FIFO (First In First Out ) ໝາຍເຖິງ ຊື້ກ່ອນ-ຂາຍກ່ອນ
  • LIFO (Last In First Out ) ໝາຍເຖິງຊື້ນໍາຫັຼງ-ຂາຍກ່ອນ.
  • WA (Weighted Average ) ໝາຍເຖິງສະເລັ່ຽທ່ວງນໍ້າໜັກ.
  • ຜິດດ່ຽງເປັນບວກໝາຍເຖິງຈໍານວນເງີນການຕີມູນຄ່າຂາຍອອກຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຊື້ເຂົ້າ ຫຼືຈໍານວນເງິນຈາກການຕີມູນຄ່າຂາຍອອກຄັ້ງນີ້ນ້ອຍກວ່າຈໍານວນເງິນ ຂາຍອອກຄັ້ງ ກ່ອນ.
  • ຜິດດ່ຽງເປັນລົບ ໝາຍເຖິງຈໍານວນເງິນຂອງການຕີມູນຄ່າຂາຍອອກນ້ອຍກວ່າຈໍາ ນວນເງິນຊື້ເຂົ້າຫຼືຈໍານວນເງິນຈາກການຕີມູນຄ່າຂາຍອອກຄັ້ງນີ້ນ້ອຍກວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ ຂາຍອອກໃນຄັ້ງກ່ອນ.
  • ອັດຕາປິດບັນຊີມາຍເຖິງອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວປະ ກາດອອກ ໃຫ້ໃຊ້ຕີມູນຄ່າບັນດາຍອດເຫຼືອຂອງບັນຊີ GE ໃນມື້ປິດບັນຊີທັງ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຕີມູນຄ່າຊັບສີນ ແລະ ໜີ້ສີນ + ທືນ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະແດງ ຍອດເຫຼືອເປັນ ສະກຸນເງິນ ກີບທັງ ໝົດນັ້ນເອງ.
  • ກໍາໄລ-ຂາດທືນຈາກການຕີມູນຄ່າບັນຊີ ຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງບັນຊີ 00.7051 ຫຼາຍກວ່າບັນຊີ 00.6051 ເອີ້ນວ່າ ກໍາໄລກົງກັນຂ້າມຫາກນ້ອຍກວ່າ ເອີ້ນວ່າຂາດທືນ.

ຂໍ້ທີ 3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ:

3.1 ການຊອກຫາອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍຂອງອັດຕາຊື້ຕົວຈີງ ແລະ ອັດຕາຂາຍ ຕົວຈີງ ສາມາດຊອກຫາໄດ້ 3 ວິທີ: (1) ໃຊ້ວິທີ ຊື້ກ່ອນ ຂາຍກ່ອນ (FIFO), (2) ໃຊ້ວິທີຊື້ນໍາຫຼັງຂາຍກ່ອນ (LIFO) ແລະ (3) ໃຊ້ວິທີສະເລ່ຍທ່ວງນໍ້າໜັກ (Weighted Average ). ສໍາລັບບົດແນະນໍານີ້ໄດ້ເລືອກເອົາວິທີທີ (3) ສະເລ່ຍທ່ວງນໍ້າໜັກ (WA) ຕາມສູດດັ່ງນີ້:

3.1.1. ວິທີຊອກຫາອັດຕາຊື້ສະເລ່ຍຕົວຈີງ= (ຍອດເຫຼືອໜີ້ເດືອນກ່ອນ + ການເຄື່ອນ ໄຫວເບື້ອງໜີ້ເດືອນນີ້ຂອງບັນຊີ GEC ) ການໃຫ້ ( ຍອດເຫຼືອເດືອນກ່ອນ + ການເຄື່ອນ ໄຫວເບື້ອງມີເດືອນນີ້ຂອງບັນຊີ GE )

3.1.2. ວິທີຊອກຫາອັດຕາຂາຍສະເລ່ຍ = ການເຄື່ອນໄຫວເບື້ອງມີ ເດືອນນີ້ ຂອງບັນຊີ GEC ຫານໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເບື້ອງໜີ້ ເດືອນນີ້ຂອງບັນຊີ GE.

3.1.3. ຕົວຢ່າງ ການຊອກຫາຜົນສະແດງຂອງຂໍ້ 3.1.1 ແລະ ຂໍ້ 3.1.2 ຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ

 

ກ.    ບັນຊີ 00.4921000.00001 (GEC)

 

ຍອດຍົກມາເດືອນກ່ອນເຫຼືອໝີ້

1.971.210.638.158,63

ເຄືອນໃຫວໃນເດືອນ ໜີ້ (ຊື້ໂດລາ)

97.758.493.744,00

ເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ມີ (ຂາຍໂດລາ)

55.141.020.500,00

ຍອດເຫືຼອທ້າຍເດືອນກ່ອນໄລ່ຜິດດ່ຽງ ເຫຼືອໜີ້

2.012.828.111.402,63

 

      ຂ.    ບັນຊີ 01.4921000.00001 (GE)

ຍອດ​ຍົກ​ມາ​ເດືອນ​ກ່ອນ ​ເຫຼືອ​ມີ

191.286.815,93

​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ເດືອນ ໜີ້(ຊື້​ໂດ​ລາ)

5.306.814.92

​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ເດືອນ ມີ (ຊື້​ໂດ​ລາ)

9.358.779,46

ຍອດ​ເຫຼືອ​ທ້າຍ​ກ່ອນ​ຄິດ​ໄລ່​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເຫຼືອ​ມີ

195.338.780,47

 

      ຄ.   ຄິດ​ໄລ່​ອັດ​ຕາ​ຊື້​ຕົວ​ຈີ​ງ

            ກີບ/1​ໂດ​ລາ

      ງ.    ຄິດ​ໄລ່​ອັດຕາ​ຂາຍ​ຕົວ​ຈີ​ງ

            ​ ກີບ /1ໂດ​ລາ

ຈ.   ໃນ​ກໍລະນີ​ນີ້​ແມ່ນ ອັດຕາ​ຂາຍ​ຫຼາຍ​ກວ່າ (>) ອັດຕາ​ຊື໊, ສະ​ນັ້ນ​ກໍາ​ໄລ​ເທົ່າ​ກັບ ຄ ລົບ ງ ( 10.390,61 10.305,58 = 84.03 ກີບ / 1 ໂດລາ )

 

ສ.   ກໍາໄລທັງໝົດ = 84.03 X 5.306.814,92 (ຂາຍ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ເດືອນ) = 445,931.658 ກີ​ບ

      ຊ.    ວິທີ​ຜ່ານ​ບັນຊີ

            ຈົດ​ໜີ້​ບັນຊີ 00.4921.01           445.931.658

            ຈົດ​ມີ​ບັນຊີ 00.7051.00            445.931.658 ==  ກໍາ​ໄລ​ຕົວ​ຈີ​ງ

ຍ.    ກໍາ​ໄລ​ຫຼື​ຂາດທຶນ​ທີ່​ເຂົ້າ/າຍຮັບ​-ລາຍ​ຈ່າຍ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ 2 ປັດ​ໃຈ​ຫຼັກ (1) ຜິດ​  ດ່ຽງ​ອັດຕາ​ຊື້ ​ແລະ ຂາຍ​ຕົວ​ຈີ​ງ (2) ຈໍານວນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່​ຂາຍ​ອອກ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ອັດຕາ​ຊື້​ຕົວ​ຈີ​ງ ສູງ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ຂາຍ​ຕົວ​ຈີ​ງ ພາຍ​ໃນ​​ເດືອນ​ຖື​ວ່າ​ຂາດ​ທືນ. ຈໍານວນ​ເງິນ​ຂາດ​ທືນ​ແມ່ນ​ເທົ່າ​ກັບ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ຊື້​​ແລະຂາຍຄູນ​ໃຫ້​ຈໍານວນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ ​ທີ່​ຂາຍ​ອອກພາຍ​ໃນ​ເດືອນ. ​ແຕ່​ຖ້າ​ໃນ​ເດືອນ​ໃດ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂາຍ​ໂດ​ລາຖື​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ ກໍາ​ໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ​ເກີດ​ຂື້ນ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ.

3.1.4      ຄິດ​ໄລ່​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ຄືນ​ໃໝ່​ສໍາ​ຫຼັບ​ຍອດ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນດາ​ບັນຊຊື້-ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດທີ່ ບໍ່ ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ( ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ​ຄືນ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ສໍາຮອງ​ພິ​ເສດ ຫຼື 00.567):​ ເມື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ 3.1.3 ສໍາ​ເລັດ​ແລ້ວ​ຈີ່​ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ຄືນ​ໃໝ່​ທັງ ​ໝົດ ​ຂອງ ​ບັນດາ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ບັນຊີ​ຊື້​ຂາຍ​ເງິນຕາ ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ບັນທຶກ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ 00.567 ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ລະ​ຫວ່າງ ຈໍານວນ​ເງິນ​ບັນ​ບັນຊີ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຫຼື GE ຄູນ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ປິດ​ບັນຊີ (ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ) ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປລາວ (ກົມ​ບັນຊີ-ການ​ເງິນ) ​ແຈ້ງ​ການ​ທາງ Website ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ກີບ ຄື ຍອດ​ເຫຼືອ​ບັນຊີ GEC ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ຕ່າງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ຈະ​ບັນ​ທຶກ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ 00.567

 

ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ຈາກ​ກົມ​ບັນຊີ-​ກາ​ນ​ເງິນ​ແຈ້ງ​ການ 10.400 ກີບ/1​ໂດ​ລາ

 

GE: 195.338.780,47 USD X 10.400,00 = 2.031.523.316.888,00

GCE: 2.013.274.043.060,63

ຜິດ​ດ່ຽງ: 2.031.523.316.888 2.013.274.043.060.63 = 18.249.273.827 ກີບ.

ຜ່ານ​ບັນຊີ

ຈົດ​ໜີ້​ບັນຊີ    00.4921000.00001 18.249.273.827

ຈົດ​ມີ​ບັນຊີ     00.567000.00001  18.249.273.827

3.1.4       ສີ່​ງທີ່​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່:  

1.                 ຖ້າ​ບັນຊີ GE ສະ​ແດງ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ໝີ້ ການ​ສົມ​ທຽບ ລະຫວ່າງ​ຈໍານວນ​ເງິນ GE ນັ້ນ ຄູນ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ປິດ​ບັນຊີ​ກັບ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ບັນຊີ GEC ຊິ່ງຜົນ​ຄູນ​ຂອງ​ບັນຊີ GE ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເປັນ​ບວກ ກົງກັນຂ້າມ​ຖ້າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເປັນ​ລົບ.

2.                 ກໍລະນີ​ການ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ຍອດ​ເຫຼືອບັນຊີ GE ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຜົນ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເປັນ​ລົບ ຊຶ່ງ​ບັນຊີ​ນີ້​ພັດ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຊື້​-ຂາຍ​ເກີດ​ຂື້ນ, ການ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ຈໍານວນ​ເງິນ​ເຄື່ອນ ​ໄຫວ​ຕົວ​ຈີ​ງພັດ​ມີຄ່າ​ເປັນ​ບວກ ການ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ ຄວນ​ໄດ້​ເອົາ​ຈໍານວນ​ຜິດ​ດ່ຽງ ​ເປັນ​ລົບ+​ຈໍານວນ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເປັນ​ບວກ ​ແລ້ວ​ບັນ​ທິກ​ລົງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເບື້ອງ ​ມີ​ຂອງ​ບັນຊີ GEC ນັ້ນ​ກ່ອນ, ຈື່ງ​ບັນທຶກ​ລົງ 00.567 ​ແລະ​ບັນຊີ 00.7051 ຕາມ​ຈໍານວນ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເປັນ​ບວກ

3.                  ກໍ​ລະ​ນີມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຊັບ​ສີນ ຫຼື້ ໜີ້​ສີນ​ຈາກ​ສະກຸນ​ເງິນ​ນຶ່ງ​ໄປ​ເປັນ​ສະກຸນ​ເງິນ​ອື່ນ ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ບັນຊີ GE ​ແລະ GEC ສະ​ເໜີ​ລວ​ມທັງ​ການ​ບໍລິການ​ບັດ ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

4.                 ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ປັດ​ຂອງ​ລະບົບ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 3 ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ຜົນ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ຕ້ອງ​ອອກ​ມາ​ຕ້ອງ​ອອກ​ມາ​ຈະ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ຂໍ້​ທີ 4 ສະ​ເໝີ.

5.                 ການ​ປະຕິບັດ​ຂໍ້​ທີ 3 ​ແລະ​ຂໍ້​ທີ 4 ຈໍານວນ​ບັນຊີ GEC ຕ້ອງ​ເທົ່າ​ກັນ​ສະ​ເໝີ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໝາຍ​​ວ່າ ຍອດ​ເຫຼືອ​ໜີ້ ​ແລະ ມີ​​ເທົ່າ​ກັນ.

6.                  ຖ້າ​ມີ​ແຕ່​ຊື້​ບໍ່​ມີ​ຂາຍ​ກໍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ ລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ.

ຂໍ້​ທີ 4. ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ສໍາລັບລະບົບ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ

ລະບົບ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຄືຂໍ້ 3 ພຽງ​ແຕ່​ເອົາ​ບັນດາ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ບັນຊີ GE ຄູນ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ປິດ​ບັນຊີ ( ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ ​) ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ກົມ​ບັນຊີ​-ການ​ເງິນ ) ​ແຈ້ງ​ການ​ທາງ Website ກັບ​ຈໍານວນ​ເງິນ​ກີບ ຄີ ຍອດ​ບັນ​ຊີ GEC ຖ້າ​ຫາກ​ຜົນ​ຄູນ​ຂອງ​ບັນຊີ GE ​ນັ້ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ແມ່ນ​ກໍາ​ໄລ​ບັນຊີ​ລົງ​ເບື້ອງ​ໜີ້​ບັນຊີ GEC ຄູ່​ກັບ​ເບື້ອງ​ມີ​ບັນຊີ 00.7051 ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ຖ້າ​ນ້ອຍ​ກວ່າ ​ແມ່ນ​ຂາດ​ທືນບັນທຶກ​ລົງ​ເບື້ອງ​ມີ​ບັນຊີ GEC ຄູ້​ກັບ​ເບື້ອງ​ໜີ້​ບັນຊີ 00.6051

 

ຕົວຢ່າງ : ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ຈາກ​ກົມ​ບັນຊີ-​ການ​ເງິນ​ແຈ້ງ​ການ 10.400 ກີບ/1​ໂດ​ລາ

     

      GE:   195.338.780,47 USD X 10.400,00=2.031.523.316.888,01

      GEC: 2.012.828.111.402,63

     

ຜິດ​ດ່ຽງ: 2.031.523.316.888,01 2.012.828.111.402,63=18.695.205.485.37ກີບ

 

ຜ່ານ​ບັນຊີ

ຈົດ​ໜີ​ບັນຊີ    00.4921000.00001 18.695.205.485,37

ຈົດ​ມີ​ບັນຊີ     00.7051000.00001 18.695.205.485,37

 

ກົງກັນຂ້າມ​ຖ້າ​ການ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າ​ຍອດ​ເຫຼືອ   GE   ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຍອດ​ເຫຼືອ GEC ກໍ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ກົງກັນຂ້າມ​ຕາມ​ຈໍານວນ​ຜິດ​ດ່ຽງ.

 

ຈົດ​ມີ​ບັນຊີ     00.4921000.00001

ຈົດ​ໝີ້ບັນຊີ    00.6051000.00001

 

ຂໍ້​ທີ5.  ບົດ​ແນະ​ນໍາ​ສະບັບ​ນີ້​ເລີ່​ມ​ໃຊ້​ນັບ​ແຕ່​ມີ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ມີ​ສະບັບ​ໃໝ່​ປ່ຽນ​ ແທນ

 

ກົມ​ບັນຊີ-ການ​ເງິນ,   

 

 

 

     

 
 
Bank of the Lao P.D.R