ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້

|1 | | 3|| 4|
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເດືອນ 2018
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
102,91
0,95
ກຸມພາ
103,03
1,75
ມີນາ
103,47
1,91
ເມສາ
103,66
1,88
ພຶດສະພາ
103,88
1,97
ມິຖຸນາ
104,20
2,18
ກໍລະກົດ
104,49
2,44
ສິງຫາ
104,96
2,57
ກັນຍາ
105,73
3,06
ຕຸລາ
105,06
2,14
ພະຈິກ
104,86
2,14
ທັນວາ
104,16
1,48
ປະຈຳປີ
104,23
2,04
ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2016, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງປີຖານ ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງກຳນົດເອົາ
ເດືອນ 12/2015 = 100.

 

 

|1 | | 3|  
 
ɠBank of the Lao P.D.R