ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້

|1 | | 3|| 4|
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເດືອນ 2015 2016 2017
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
98.86
2.04
99.69
0.84
101.95
2.27
ກຸມພາ
98.57
1.44
99.86
1.32
101.53
1.67
ມີນາ
98.68
1.19
99.79
1.13
101.54
1.75
ເມສາ
99.27
0.95
100.23
0.96
101.75
1.52
ພຶດສະພາ
99.63
1.19
100.79
1.17
101.88
1.07
ມິຖຸນາ
99.93
1.37
101.55
1.62
101.97
0.41
ກໍລະກົດ
100.06
1.17
102.04
1.97
102.01
-0.03
ສິງຫາ
100.31
1.29
102.17
1.85
102.33
0.16
ກັນຍາ
100.43
1.23
102.28
1.84
102.59
0.31
ຕຸລາ
100.49
1.32
102.36
1.86
102.85
0.49
ພະຈິກ
100.32
1.27
102.42
2.09
102.66
0.23
ທັນວາ
100.00
0.90
102.49
2.49
102.64
0.15
ປະຈຳປີ
99.71
1.28
101.31
1.60
102.14
0.83
ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2016, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງປີຖານ ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງກຳນົດເອົາ
ເດືອນ 12/2015 = 100.

 

ເດືອນ 2012 2013 2014
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
86.48
6.69
91.40
5.70
96.88
5.99
ກຸມພາ
86.73
6.11
91.97
6.03
97.17
5.66
ມີນາ
87.51
5.33
92.59
5.80
97.52
5.32
ເມສາ
88.60
4.37
93.43
5.45
98.34
5.25
ພຶດສະພາ
88.94
3.77
94.01
5.70
98.46
4.73
ມິຖຸນາ
88.99
3.56
94.56
6.26
98.58
4.26
ກໍລະກົດ
88.77
2.92
95.37
7.43
98.90
3.70
ສິງຫາ
89.47
3.36
95.58
6.83
99.04
3.62
ກັນຍາ
90.10
3.67
96.28
6.87
99.21
3.05
ຕຸລາ
90.20
3.51
96.27
6.72
99.19
3.03
ພະຈິກ
90.10
3.36
96.36
6.94
99.07
2.81
ທັນວາ
90.75
4.73
96.79
6.65
99.11
2.40
ປະຈຳປີ
88.89
4.26
94.55
6.37
98.46
4.13

 

|1 | | 3|  
 
Bank of the Lao P.D.R