ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້

|1 | | 3|| 4|
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເດືອນ 2009 2010 2011
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
73.35
2.43
76.43
4.20
81.06
6.05
ກຸມພາ
73.19
1.65
76.64
4.71
81.74
6.66
ມີນາ
73.54
0.67
77.13
4.89
83.08
7.71
ເມສາ
74.13
-0.19
77.72
4.84
84.89
9.23
ພຶດສະພາ
74.53
-1.42
78.09
4.77
85.71
9.75
ມິຖຸນາ
74.77
-1.54
78.47
4.94
85.93
9.51
ກໍລະກົດ
75.38
-1.21
80.52
6.82
86.26
7.12
ສິງຫາ
75.43
-1.83
81.44
7.98
86.56
6.29
ກັນຍາ
75.58
-1.76
81.73
8.14
86.91
6.34
ຕຸລາ
75.75
-0.11
81.71
7.87
87.15
6.65
ພະຈິກ
75.69
1.50
80.77
6.70
87.17
7.93
ທັນວາ
76.08
3.93
80.46
5.76
86.65
7.70
ປະຈຳປີ
74.79
0.14
79.26
5.98
85.26
7.57

 

ເດືອນ 2006 2007 2008
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
63.98
8.10
67.39
5.32
71.61
6.26
ກຸມພາ
64.32
8.28
67.54
5.01
72.01
6.61
ມີນາ
64.61
7.85
67.70
4.78
73.05
7.90
ເມສາ
65.73
7.88
68.22
3.80
74.27
8.86
ພຶດສະພາ
66.11
7.56
68.53
3.66
75.61
10.33
ມິຖຸນາ
66.58
7.74
69.00
3.64
75.94
10.06
ກໍລະກົດ
67.00
7.37
69.47
3.68
76.30
9.84
ສິງຫາ
67.83
6.65
70.42
3.83
76.83
9.10
ກັນຍາ
67.86
5.21
70.91
4.50
76.93
8.49
ຕຸລາ
67.34
3.58
71.18
5.71
75.83
6.54
ພະຈິກ
67.11
4.36
71.33
6.29
74.58
4.56
ທັນວາ
67.10
4.55
70.95
5.75
73.21
3.17
ປະຈຳປີ
66.30
6.55
69.39
4.66
74.68
7.63
|1 | | 3|  
 
Bank of the Lao P.D.R