ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້

|1 | | 3|| 4|
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ເດືອນ 2003 2004 2005
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
48.66
15.36
54.77
12.57
59.19
8.06
ກຸມພາ
49.15
15.63
55.49
12.90
59.40
7.05
ມີນາ
50.25
17.88
56.26
11.94
59.90
6.48
ເມສາ
51.14
17.83
57.25
11.94
60.93
6.42
ພຶດສະພາ
51.61
18.21
58.00
12.39
61.46
5.97
ມິຖຸນາ
52.04
16.69
58.61
12.62
61.80
5.45
ກໍລະກົດ
52.82
14.98
59.23
12.14
62.40
5.36
ສິງຫາ
54.64
14.87
59.68
9.22
63.59
6.55
ກັນຍາ
55.79
14.49
59.91
7.38
64.50
7.66
ຕຸລາ
55.64
14.45
59.40
6.77
65.01
9.44
ພະຈິກ
54.68
13.69
59.13
8.13
64.31
8.75
ທັນວາ
54.30
12.62
59.00
8.66
64.18
8.78
ປະຈຳປີ
52.56
15.49
58.06
10.47
62.22
7.17

 

ເດືອນ 2000 2001 2002
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
CPI ອັດຕາເງິນເຟີ້
(%)
ມັງກອນ
35.74
76.25
39.35
10.10
42.18
7.18
ກຸມພາ
36.69
45.99
39.65
9.03
42.51
7.22
ມີນາ
36.69
45.99
39.78
8.41
42.63
7.17
ເມສາ
37.48
35.37
40.40
7.80
43.40
7.44
ພຶດສະພາ
37.92
31.07
40.92
7.92
43.65
6.67
ມິຖຸນາ
38.32
21.37
40.89
6.69
44.60
9.07
ກໍລະກົດ
38.62
10.52
41.30
6.93
45.94
11.23
ສິງຫາ
39.08
6.31
42.24
8.09
47.57
12.63
ກັນຍາ
40.03
9.55
42.53
6.25
48.73
14.58
ຕຸລາ
39.73
8.37
42.54
7.09
48.61
14.25
ພະຈິກ
38.99
11.03
42.19
8.22
48.10
14.00
ທັນວາ
38.93
10.55
41.85
7.52
48.21
15.19
ປະຈຳປີ
38.16
23.20
41.14
7.81
45.51
10.63

 

|1 | | 3|                 
 
Bank of the Lao P.D.R