ວັນທີ 27/09/2017  ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ E-mail  ແບບຟອມຂໍເປີດໃຊ້ E-mail   ວິທີການປ່ຽນລະຫັດ E-mail ທຫລ  
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22/12/2014    

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  ອັບເດດ ວັນທີ 12/06/2017 Download

 
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 12/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 13/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017     
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກ ເລກທີ 344/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/04/2017     

ເລື່ອງ: ປະກວດການອອກແບບ ເຄື່ອງໝາຍ (Logo) ຂອງ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0044/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 15/09/2017    

 

ເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 0003/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 02/02/2017    

 

ເລື່ອງ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູ້ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳມາຊື້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫຼາດທຶນລາວ ເລກທີ 0036/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 07/08/2017    

 

ໜັງສືເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເລກທີ 140/ຫກ, ລົງວັນທີ 11/09/2017    

 

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ    

 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍາປີ 2016      
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.      
ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025      
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ      
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງເງິນກີບ ແຫ່ງຊາດລາວ        
ສາລະຕະຫຼາດທຶນ
     

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 21/09/2017  

ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບທະນາຄານລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ 19/09/2017  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຄັດໄຈ້ທະນະບັດທັນສະໃໝ 15/09/2017  

ທຄຕລ ປັບປຸງການອະນຸມັດສິນເຊື່ອສູ່ທັນສະໄໝໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ 11/09/2017  

ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ທຫລ ເອົາໃຈໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ 07/09/2017  

ສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ເຕັກນິກປ້ອງກັນການຕ້ານການປອມແປງເງິນຢວນ" 07/09/2017  

ຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາທາງການເງິນ” 21-25/08/2017  

 
   

ອັດຕາອ້າງອີງ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2017
ອັດຕາອ້າງອີງ
8,288 ກີບ/ໂດລາ


ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກົມບໍລິການ
ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2017

ສະກຸນເງິນ
ອັດຕາຊື້
ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ
8,305 8,309
ບາດ
250.04 251.91
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ເດືອນ/ປີ
CPI
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ສິງຫາ/17
102.33
0.16%
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍສະກຸນເງິນກີບ (%)
ຕ່ຳກ່ວາ 1 ອາທິດ
ຫຼາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ
14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
4.25
5.31
10.63
ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ​
ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກຳ (Swap) (%)
 
1 ອາທິດ
2 ອາທິດ
1 ເດືອນ
ກີບ
1.70 %
2.73 %
2.77 %
ໂດລາ
1.68 %
2.71 %
2.75 %
ບາດ
1.53 %
2.56 %
2.59 %
ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (%)
ສະກຸນເງິນກີບ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5
10
ໝາຍເຫດ
ສາມາດເອົາຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ມີພາລະຜູກພັນ (ພັນທະບັດ) ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ບໍ່ເກີນ 4%

Bank of the Lao P.D.R

Yonnet Road, P.O.Box 19 Vientiane, Lao PDR