ກ່ຽວກັບ ທຫລ

ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ນຳໃຊ້ E-mail ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 

ຕາຕະລາງຕິດຕາມບັນຊີຜູ້ໃຊ້ E - mail
 

ກົມພົວພັນສາກົນ
1 ທ່ານ ນາງ ພາສີ ພົມມະກອນ Phasy@bol.gov.la ຫົວຫນ້າກົມພົວພັນສາກົນ
2 ທ່ານ ປະນອມ ລາທຸລີ panomlathouly@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າກົມພົວພັນສາກົນ
3 ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ sypheng@bol.gov.la ຫົວຫນ້າພະແນກ
4 ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ພົມມະວັນ chansoukphom@bol.gov.la ຫົວຫນ້າພະແນກ
5 ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ chvilayhongs@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ
ກົມບັນຊີ - ການເງິນ
1 ທ່ານ ນ. ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ Khankeol@bol.gov.la ຮັກສາການຫົວຫນ້າກົມບັນຊີ-ການເງິນ
2 ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ຄໍາຕົ້ນ kkeo@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າກົມບັນຊີ-ການເງິນ
3 ທ່ານ ພານທອງ ກອງວົງສາ ptkongvongsa@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າກົມບັນຊີ-ການເງິນ
4 ທ່ານ ນາງ ພິມທອງ ພົມມະຈັນ pphommachanh@bol.gov.la ຫົວຫນ້າພະແນກ
5 ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ ພົມມະຈັນ kphone@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ
6 ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຄໍາພາວົງ Pkhamphavong@bol.gov.la ຮັກສາການຫົວຫນ້າພະແນກ
  ສູນ ICTB 
1 ທ່ານ ໄຂ່ແກ້ວ ຫຼວງສີວິໄລ khaikeo@bol.gov.la ຫົວໜ້າສູນເຕັກໂນໂລຊີ
2 ທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ກາຣິນໂນ psv@bol.gov.la ຫົວໜ້າພະແນກ
3 ທ່ານ ແສງທະວົງ ຫຼວງລາດ sengthavong@bol.gov.la ວ່າການຫົວຫນ້າພະແນກ
ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
1 ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ @bol.gov.la ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
2 ທ່ານ ນາງ ຄໍາກິ່ງ ພັນທະວົງ pkhamking@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
3 ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ໄຊຄໍາເພັງ onepheng@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
4 ທ່ານ ນວນຕາ ແກ້ວມະນີ keomany@bol.gov.la ຫົວຫນ້າພະແນກ
5 ທ່ານ ນາງ ໂພທິຈັນ ທໍາມະເທວາ phothichanh@bol.gov.la ຫົວຫນ້າພະແນກ
6 ທ່ານ ນາງ ແສງມານີ ມະນີວົງ sengmany@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ
7 ທ່ານ ເອກະປັນຍາ ພະຈັນສິດທິ ekapanya@bol.gov.la ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ
8 ທ່ານ ນາງ ມະໂນລາ ມຸ່ງມານີ nick@bol.gov.la ຮັກສາການຫົວຫນ້າພະແນກ
9 ທ່ານ ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ເຮືອນມານີວົງ khamla@bol.gov.la ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Bank of the Lao P.D.R