ແຈ້ງການ


ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖວອນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                 ເລກທີ 44/ຫກ
       ຫ້ອງການ                           ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05/02/2007.

ແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບການປອມແປງເງິນ.
 

     ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍແຈ້ງໃຫ່ທັງມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊາບທົ່ວ ເຖິງກັນວ່າ: ປະຈຸບັນໄດ້ມີຄົນບໍ່ດີເຄື່ອນໄຫວຜະລິດເງິນປອມ ດ້ວຍວິທີການນຳເອົາໃບເງິນແທ້ ປະ ເພດໃບ 5.000 ກີບ, 10.000 ກີບ, 20.000 ກີບ ແລະ ໃບ 50.000 ກີບ ໄປອັດສຳເນົາ ຫລື ສະແກນໃສ່ເຈ້ຍທຳມະດາ ແລ້ວນຳໄປຈັບຈ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດ, ຈຸດພິເສດຂອງເງິນປອມ ຖ້າເບິ່ງ ດ້ານສີສັນແມ່ນຄ້າຍຄືເງິນແທ້ ແຕ່ມີຫລາຍຈຸດທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍດາຍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
    1. ຮູບລາຍນໍ້າ (Water Mark )
ເງິນປອມຈະບໍ່ມີຮູບລາຍນໍ້າ 
    - ເງິນໃບແທ້ 50.000 ກີບ ແລະ 10.000 ກີບ ມີຮູບລາຍນໍ້າ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ ສອ່ງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງທັງສອງດ້ານ.
    - ເງິນໃບແທ້ 5.000 ກີບ ມີຮູບລາຍນໍ້າທາດຫລວງ
ທີ່ ສອ່ງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງທັງສອງດ້ານ.
    2. ເສັ້ນນິລະໄພ.
    - ເງິນປອມບໍ່ມີເສັ້ນນິລະໄພ, ເງິນແທ້ມີເສັ້ນນິລະໄພ ຕັດຂວາງໃບເງິນທີ່ພີມດ້ວຍຕົວໜັງສື ນ້ອຍໆຢູ່ດ້ານຊ້າຍຂອງຮູບປະທານ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ.
    3. ເຈ້ຍໃບເງິນ:
    - ເງິນແທ້ແມ່ນເເຈ້ຍສະນິດພິເສດ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ມືລູບຈະຮູ້ວ່າຊາ ແລະ ນູນສະດຸດມື.
    - ເງິນປອມ ແມ່ນເຈ້ຍຂາວທຳມະດາ ເມື່ອເຣົາລູບເບິ່ງຈະຮູ້ວ່າມື່ນ, ລຽບ, ບໍ່ສະດຸດມື.
    4. ເງິນແທ້ມີສີສັນສັດເຈນ, ສ່ວນເງິນປອມມີສີເສົ້າ ແລະ ເຈື່ອຈານ.
      ດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ມວນຊົນທົ່ວເຖິງກັນ ເພື່ອຍົກສູງສະຕິລະ ວັງຕົວເອົາໃຈໃສ່ກວດກາໃບເງິນເວລາຮັບ-ຈ່າຍເງິນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພົນລະເມື່ອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພຶດຕິກຳປອມແປງເງິນ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນປອມດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຕິດ ຕາມກວດກາ ເມື່ອມີການຮັບຊຳລະເປັນເງິນສົດ, ຖ້າຫາກກວດພົບເງິນປອມຕ້ອງນຳສົ່ງເງິນປອມທີ່ ກ່າວ ພ້ອມຊື່ນາມສະກຸນ ແລະ ເລກບັດປະຈຳຕົວ ຜູ້ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊຳລະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ  ຫລື ທະນາຄານບ່ອນທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອດຳເນີນການຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ໃນກໍລະນີຮັບຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການເປັນຈຳນວນເງິນຫລວງຫລາຍ ບໍ່ຄວນຮັບຊຳລະເປັນເງິນສົດ, ຄວນນຳໃຊ້ຮູບ ການ ຊຳລະດ້ວຍເງິນໂອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.

ຮ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

                                           ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ     

 
 
Bank of the Lao P.D.R