ວິດີໂອສັ້ນ ມູນເຊື້ອການກຳເນີດ "50 ປີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ"