ລາຍງານເສດຖະກິດ

ການກວດສອບບັນຊີ


 
 

ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ
ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາ​ວອນ

ສຳນັກ​ງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ                           ​ເລກທີ. 25 /ອກບລ
                                       ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ວັນ​ທີ: 26 . 4. 06

 

ຈົດໝາຍ​ແນະນຳ

        ຮຽນ:  ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ
              ລາວທີ່​ນັບຖື​ຢ່າງ​ສູງ.      

        ​ເລື້ອງ: ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ແລະ ຄຳ​ແນະນຳ​ວິທີ​ການ​ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ໂດ​ບສັງ​ເຂ​ບຜ່ານ​ການກວດ
              ສອບບັນຊີ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004.​  

           

      ຜ່ານ​ການກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004 ຄະນະ​ ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ມີ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຕໍ້​ກັຍລະບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ຈະ ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ ຕໍ່ໜ້າ ​ເຊິ່ງບັນດາ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຕ່າງໆ ລາຍ​ລະອຽດ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

    1.     ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ມາ​ຕາ 20 ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ຈາກພາຍນອກ ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ ບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004 ຖືກ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ເວລາ​ດຽວ​ກັນ.

ຄຳ​ແນະນຳ

​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການກວດ​ສອບ​ມຫ້ທັນຕາ​ມ ກຳນົດ​ເວລາ.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ນຳ​ທະນາຄານ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ເຫັນ​ດີ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການ​ແນະນຳ​ຂອງ​ຄະນະ​ກວດ​ສອບ.

2.     ລະບົບ​ບັນຊີ, ​ໂປຣ​ແກຣມບັນຊີ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ.

2.1.  ໂປຣ​ແກຣມບັນຊີ​ທີ່​ທະນາຄານ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ສາ ກົນ, ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ບັນຊີ​ໃດໜຶ່ງ ບໍ່​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ບັນຊີ​ພົວພັນ, ຖ້າ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ຮູ້​ບັນຊີ​ພົວພັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມບັນຊີ ຫຼື ​ເບິ່ງ​ໃນ​ເອກະ ສານ​ຢັ້ງຢືນ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ຮັກສາ​ໄວ້​ເບື້ອງໜີ້, ​ເບື້ອງ​ມີ ຈັດ​ໄວ້​ເບື້ອງ​ມີ ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ ​ແລະ ​ເຣັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ກວດ​ສອບ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳກັດ.

2.2. ເນື້ອ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ບາງ​ເລກ​ໝາຍ​ບັນຊີ​ຢູ່​ໃນ​ສາລະບານບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຊັດ​ເຈນ, ອ່ານ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້ການ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ຕິດຕາມ​ລາຍການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ບັນຫາ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຕົວ​ເລກ​ປີ​ນີ້ ກັບ​ປີຜ່ານມາ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ;

2.3.    ປື້​ມຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ - ການ​ບັນຊີ ທີ່​ທະນາຄານ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂື້ນ​ແລ້ວ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ປື້​ມຄູ່​ມື​ທີ່​ເວົ້າ​ແບບ​ລວມໆ, ສ່ວນ​ຢື້​ມຄູາມື​ແນະນຳ​ທີ່​ເປັນອັນ​ລະອຽດ​ນັ້ນ ບາງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ;

2.4.     ບັນຊີ​ລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ ຖືກ​ສະ​ສາງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳ​ເດືອນ 12 ຂອງ​ທຸກໆ​ປີ;

2.5.     ທະນາຄານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ສ້າງ​ບົດ​ສະຫລຸບ​ກ່ຽວ​ກັບກະ​ແສ​ຄັງ​ເງິນ​ລວມ (Cash flow);

ຄຳ​ແນະນຳ

- ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ປັບປຸງ​ໂປຣ​ແກຣມບັນຊີ ​ແລະ ​ໃຫ້​ສາມາດ​ພີ​ມ​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານການ​ເງິນ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ;

-     ສ້າງ​ປື້​ມຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະບຽບ​ວິທີ​ປະຕິບັດ​ງານ​ດ້ານ​ບັນຊີ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ລະອຽດ​ກ່ວາ​ເກົ່າ;

-   ການ​ສະ​ສາງ​ບັນຊີ​ລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຮັດ​ເປັນ​ໃບ​ໜຶ່ງ​ຕ່າງຫາກ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະຈຳ​ປີ ຄື ການ​ສ້າງ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ສາສງລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ ​ໃຫ້​ເອົາ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ທ້າຍ​ໃບ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ປະຈຳ​ປີ​ທັງ​ໝົດ​ໄປ​ເປັນ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ຕົ້ນ. ຈາກ​ນັ້ນ ບັນຊີ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ເບື້ອງ​ມີ ​ເຊິ່ງລວມ ຍອດ​ບັນຊີ​ລາຍ​ຈ່າຍ ຈະ​ສະ​​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ເບື້ອງ​ໜີ້ ​ແລະ ບັນຊີ​ລາຍ​ຮັບ ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ເບື້ອງ​ໜີ້ ​ເຊິ່ງລວມຍອດ​ບັນຊີ​ລາຍ​ຮັບ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ບັນຊີ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທາງ​ມີ. ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຜິດ​ດ່ຽວ​ລະຫວ່າງ​ລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ ຈະ​ສະ​ແດງອອກ​ຢູ່​ຍອດ​ເຫຼືອ​ທ້າຍ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນຊີ​ອື່ນໆ ທີ່​ຕ້ອງ​ນຳ​ໄປ​ສັງ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໃບ​ສະຫລຸບ​ຊັບ​ສົມບັດ.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ນຳ​ທະນາຄານ

​ເຫັນ​ດີ​ຕາມ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ແລະ ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ຕາມ​ການ​ແນະນຳ​ຂອງ​ຄະນະ​ກວດ​ສອບ;

3.     ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ນຳ​ທະນາຄານ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.

ໂດຍ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ເປີດ ຫຼື ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທະນາຄານ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມີ​ຫລາຍ​ບັນຊີ​ສົມຄວນ. ຜ່ານ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ຕົວ​ເລກ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ບັນຊີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ (Bank Statement) ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກັບ​ຕົວ​ເລກ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ​ບາງ​ບັນຊີ​ມີ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ບໍ່​ກົງ​ກັນ​ນັ້ນ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ລາຍການ​ໃດ​ທີ່​ເປັນ​ສາເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເລກ​ຍອດ​ເຫຼືອ ບໍ່​ກົງກັນ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກົມ​ບໍລິການ​ທະນາຄານ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃບ​ສົມ​ທຽບ​ທະນາຄານ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.

ຄຳ​ແນະນຳ

ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກວດກາ​ຄືນ​ສຳລັບ​ລາຍການ​ທີ່​ເປັນສາ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເລກ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ​ ຂອງ​ທະນາຄານ ຕົວ​ເລກ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ໃບ​ລອກ​ບັນຊີ (Bank Statement) ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ພ້ອມນັ້ນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ​ຕ້ອງ​ເຣັດ​ໃບ​ສົມ​ທຽບ​ທະນາຄານ​ໄວ້​ທຸກ​ບັນຊີ.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ນຳ​ທະນາຄານ

​ເຫັນ​ດີ ​ແລະ ຈະ​ປັບປຸງ​ແກ່​ໄຂ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ.

 4.     ການຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຄົງ​ທີ່.

4.1.     ບາງ​ລາຍການ​ຈັດ​ຊື້​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ລາຄາ ຫຼື ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ບາງລາຍການຈັດ​ຊື້ ມີ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ລາຄາ​ພຽງ​ແຕ່​ສອງ​ຮ້ານ;

4.2.    ບາງ​ຮ່ວງ​ລາຍການ​ຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ເກີນ ຫຼື ລື່ນ​ແຜນການ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້;

ຄຳ​ແນະນຳ:

​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຊື້, ການ​ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມ​ແປງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ດ້ວຍ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ ​ແລະ ​ແຜນການ​ປະຈຳ​ປີ ການຈັດ​ຊື້​ທຸກ​ຄັ້ງ ຕ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ກາ​ສົມ​ທຽບ ລາຄາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ຮ້ານ​ຂື້ນ​ໄປ, ການຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ສ້ອມ​ແປງ ຕ້ອງ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່​ວົງ​ອະນຸມັດ (​ແຜນການ).

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄະນະ​ນຳ​ທະນາຄານ

​ເຫັນ​ດີ​ຕາມ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ແລະ ຈະ​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ.

       ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ຮຽນ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ ທະນາຄາ​ນ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ເພື່ອ​ຊາບ ​ແລະ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ພິຈາລະນາ ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

 

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປະຈຳ​ສຳນັກງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ

 

                                           ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸລິ ນັນທະ​ວົງ

 

ໃບ​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອດ​ມື້​ອັດ​ບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2002, 2003 ​ແລະ 2004

ຫົວໜ່ວຍ 1.000 ກີບ

​ເນື້ອ​ໃນລາຍການ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

 ລາຍ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ

30,316,885

26,621,258

30,351,768

 ລາຍ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ

(7,499,116)

(21,404,366)

(23,367,772)

 ຍອດ​ສຸດ​ທິ ກ:

22,817,769

5,216,892

6,983,996

 

 

 

 

 ລາຍ​ຮັບ​ຄ່າ​ບໍລິການ ​ແລະ ຄ່າ​ທຳນຽມ

605,732

339,840

103,037

 ລາຍ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ ​ແລະ ຄ່າ​ທຳນຽມ

(176,062)

(230,468)

(3,214,411)

 ຍອດ​ສຸດທິ ຂ:

429,670

109,372

(3,111,374)

 

 

 

 

 ລາຍ​ຮັບ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ສຸດທິ

5,990,058

6,914,677

7,718,984

 ລາຍ​ຮັບ​ອື່ນໆ

4,237,496

3,172,579

2,111,197

 ລວມຍອດ ຄ:

10,227,554

10,087,256

9,830,181

 

 

 

 

 ລວມຍອດ ກ+ຂ+ຄ:

33,474,893

15,413,520

13,702,803

 

 

 

 

 ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ

(19,248,017)

(19,294,663)

(13,702,803)

 

 

 

 

 ລາຍ​ຜິດ​ດ່ຽງ​ທັງ​ໝົດ ລະຫວ່າງ​ລາຍ​ຮັບ ລົບ ລາຍ​ຈ່າຍ

14,226,876

(3,881,143)

0.00

 

 ກຳ​ໄລ ​ແລະ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ປະຈຳ​ປີ

14,226,876

(3,881,143)

0,00

 

 ໃບ​ສະຫລຸບ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຮອດ​ມື້​ອັດ​ບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2002, 2003 ​ແລະ 2004
                                        
ຫົວໜ່ວຍ: 1.000 ກີບ

​ເນື້ອ​ໃນ​ລາຍການ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

​ ເບື້ອງ​ຊັບ​ສິນ

 

 

 

​ ເງິນສົດ, ທະ​ນາ​ບັດ ​ແລະ ວັດຖຸ​ມີຄ່າ

2.480,071,661

2,304,761,900

2,180,264,191

 ພັນທະບັດ​ຄັງ​ເງິນ

24,054,413

5,148,000

11,200,000

​ ເງິນ​ຝາກ, ​ເງິນ​ລ່ວງ​ຫນ້າ ​ແລະ ສິນ​ເຊື່ອ​ ໃຫ້​ທະນາຄານ​ອື່ນ

287,821,948

355,117,163

360,488,579

 ສິນ​ເຊື່ອ ​ແລະ ​ເງິນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ

723,667,258

673,662,284

740,901,200

 ຫລັກ​ຊັບ​ຄໍ້າປະກັນ

5,594,728

6,644,002

6,727,240

 ຊັບ​ສົມບັດ​ຄົງ​ທີ່ (ມູນ​ຄ່າ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ສຸດທິ)

15,100,186

14,281,018

14,834,973

 ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆ

1,090,672,649

890,605,738

831,160,430

ລວມຍອດ​ເບື້ອງ​ຊັບ​ສິນ

4,626,982,842

4,250,220,105

4,145,576,619

 

 

 

 

​ເບື້ອງ​ໜີ້​ສິນ

 

 

 

ໜີ້​ສິນ ​ແລະ ທຶນ​ຂອງ​ທະນາຄານ

 

 

 

​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ອື່ນ

2,370,986,957

2,272,384,413

2,161,345,074

​ເງິນ​ຝາກ​ຈາກ​ລູກ​ຄ້າ

26,725,776

16,899,061

13,352,440

​ເງິນ​ຝາກ​ອື່ນໆ

9,915,599

47,975,097

175,666,241

​ເງິນ​ກູ້​ມາ​ຈາກ​ແຫຼ່ງທຶນ​ອື່ນໆ

1,438,606,629

1,148,863,958

1,096,033,462

ໜີ້​ສິນ​ອື່ນໆ

14,548,350

5,644,064

5,539,133

ລວມຍອດ​ໜີ້​ສິນ

3,860,783,311

3,491,766,593

3,451,936,350

ທຶນ

0,00

0,00

0,00

ຄັງ​ສະ​ສົມ

755,853,790

762,334,655

693,640,269

ກຳ​ໄລ​ສະ​ສົມ​ຍົກ​ມາ

(3,881,143)

0,00

0,00

ກຳ​ໄລ​ປະຈຳ​ປີ

14,226,876

(3,881,143)

0,00

ລວມຍອດ​ທຶນ ​ແລະ ຄັງ​ສະ​ສົມ

766,199,532

758,453,512

693,640,269

ລວມຍອດ​ເບື້ອງ​ໜີ້​ສິນ

4,626,982,842

4,250,220,105

4,145,576,619

ກັບຄືນ

 
 
Bank of the Lao P.D.R