ລາຍງານເສດຖະກິດ

ການກວດສອບບັນຊີ


 
 

ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ
ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາ​ວອນ

ສຳນັກ​ງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ                             ​ເລກທີ. 24 /ອກບລ
                                        ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ວັນ​ທີ: 26 . 4. 06

 

      ຮຽນ:  ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
            ທີ່​ນັບຖື​ຢ່າງ​ສູງ.

      ເລື້ອງ: ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004

 

      ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ໃບ​ສະຫລຸບ​ຊັບ​ສົມບັດ, ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ໄດ້ຣັບ ​ແລະ ບັນດາ​ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ​ບົດ​ສະຫລຸບ​ບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004 ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮອດ​ວັນ​ທີ 31 ທັນວາ 2003 ​ແລະ 2004.

   ບັນດາ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ສະຫລຸບບັນຊີ​ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004 ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ຮັບຣອງ ​ແລະ ​ເປັນຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ເປັນ​ຜູ້​ສະຫລຸບ​ລາຍ​ງານ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຫົວໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ​ກີບ. ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ດັ່ງກ່າວ.

  ການ​ກວດ​ສອບ, ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່​ງລັດ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານ​ການກວດ​ສອບ​ຂອງ​ສາກົນ, ​ແລະ ພາຍ​ໃຕ້​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ລະຫວ່າງ ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ວ​ລັດ ກັບ​ກອງ​ທຶນ​ສາກົນ (IMF), ບົນ​ພທ້ນຖານ​ບັນດາ​ລະບຽບ​ຫລັກການ ​ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານການກວດ​ສອບ​ດັ່ງກ່າວ ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​​ແຫ່ງ​ລັດ ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະນະ​ກວດ​ສອບ, ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ຫລັກ​ຖານ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ຈຳນວນ​​ເງິນ ​ແລະ ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ເອກະສານ​ລາຍ​ງາ​ນການ​ເງິນ.

  ບັນດາ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ແລະ ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ວ​ລັດ ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລາດ ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ, ຫລັກ​ຖານ ​ແລະ ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ຂອງ​ເປົ້າໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ກວດ​ສອບ ຊຶ່ງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

  ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບົບ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ຂື້ນ​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ແນະນຳ​ຍັງ​ປະຕິບັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ດີ​​ເທົ່າທີ່ຄວນ.

  ນອກຈາກ​ລາຍການ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ຂື້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ແນະນຳ ອົງການກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ ​ເຫັນ​ວ່າ: ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ປະຈຳ​ປີ 2003 ​ແລະ 2004 ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ທັນວາ ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປີ ສະ​ແກງ​ອອກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ຖານະ​ການ​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ. ນອກ​ນັ້ນ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ກົ​ດ ໝາຍ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

  ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ຮຽນ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ເພື່ອ​ຊາບ.

 

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປະຈຳ​ສຳນັກງານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ແຫ່ງ​ລັດ

 

                                            ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸລິ ນັນທະ​ວົງ

ມີຕໍ່

 
 
Bank of the Lao P.D.R