ແຈ້ງການ


 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                                           ເລກທີ 254/ທຫລ

ແຈ້ງການຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

    ເຖິງ: ທຸກໆການຈັດຕັ້ງ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນລວມທັງ         ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນທົ່ວປະເທດ

    ເລື່ອງ: ການຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເປັນເງິນກີບ ແລະ ການມອບພັນທະຕໍ່ລັດເປັນເງິນກີບ

 - ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14/10/1999
 - ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະບັບເລກທີ    01/ສປປ, ລົງວັນທີ 09/08/1999;
 - ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງເງິນກີບໃນການຊຳລະສະສາງໃນທົ່ວປະເທດ
    

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ທຸກຫ້າງຮ້ານໃນຕະຫຼາດ ແລະ ນອກຕະຫຼາດທີ່ມີການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນເປັນເງິນກີບ.

2. ທຸກພັນທະດ້ານການເງິນຕໍ່ລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆຕ້ອງເກັບ ແລະ ມອບເປັນເງິນ ກີບ, ສ່ວນການມອບພັນທະເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍກົງນັ້ນຈະມີຄຳຕົກລົງຈາກລັດຖະບານເປັນອັນສະ ເພາະ.

3. ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບປຸງການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນໃຫ້ຄ່ອງຕົວກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາອອກ ລວມທັງການພົວພັນຮ່ວມທຸລະກິດຕົວແທນແລກປ່ຽນເງິນຕາກັບບັນດາໂຮງ ແຮມ.

4. ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ມອບໃຫ້ກົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົມບໍລິການ ແລະ ກົມ ກວດກາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຄ້າ, ຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຕິດຕາມການກວດກາປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້

5. ຢູ່ບັນດາແຂວງ ທີ່ມີສາຂາທະນາຄານກາງຕັ້ງຢູ່ ມອບໃຫ້ສາຂາຂອງທະນາຄານກາງສົມທົບກັບພະແນກການ ເງິນ, ພະແນກການຄ້າ ແລະ ຕຳຫຼວດເສດຖະກິດແຂວງ ແລ້ວລົງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ແຈ້ງການສະ ບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສຳລັບບັນດາແຂວງທີ່ບໍ່ມີສາຂາຂອງທະນາຄານກາງຕັ້ງຢູ່ ແມ່ນມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ ກິດຂອງລັດສົມທົບກັບພະແນກການເງິນ, ພະແນກການຄ້າ ແລະ ຕຳຫຼວດເສດຖະກິດແຂວງ ລົງຕິດຕາມກວດ ກາການປະຕິບັດ ແຈ້ງການສ/ະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

6. ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ແຕ່ລະຄັ້ງ ໃຫ້ມີການລາຍງານຜົນ ຕໍ່ຜູ້ວ່າ ການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊາບ.

7.ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 19/11/2004
ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 

ພູມີ ທິບພະວອນ

 
Bank of the Lao P.D.R