ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 28/01/2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງການເງິນ ເລກທີ 73/ທຫລ, ລົງວັນທີ 24/01/2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະທີ່ສໍາຄັນ ເລກທີ 29/ທຫລ, ລົງວັນທີ 14/01/2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສັນຍາສິດໃນການຊື້ ຫຼື ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FX Options) ເລກທີ 04/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04/01/2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 1088/ທຫລ, ລົງວັນທີ 27/11/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ 846/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/09/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ເລກທີ 845/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/09/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ເລກທີ 17/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 03/09/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດລະຫັດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 16/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 03/09/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຫຼັກການຮັກສາລະດັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 557/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/07/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 556/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/07/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານ ເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29/06/2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສະໜອງສິນເຊື່ອເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 422/ທຫລ, ລົງວັນທີ 30/05/2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເລກທີ 02/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 09/02/2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 12/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 13/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29/05/2017
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການບັນຊີເງິນຝາກ ເລກທີ 344/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/04/2017
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າບໍລິການຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 976/ທຫລ, ລົງວັນທີ 10/11/2016 (ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 664/ທຫລ ລົງວັນທີ 02 ກັນຍາ 2015)
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫຼັກການຮັກສາລະດັບເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 175/ທຫລ, ລົງວັນທີ 28/02/2017
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ຮຸ້ນໂດຍບໍ່ວາງເງິນມັດຈໍາລ່ວງໜ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0010/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 24/02/2017
ການຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອຊຳລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 1083/ທຫລ, ລົງວັນທີ 09/12/2016
ວ່າດ້ວຍວິທີການກຳນົດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ເລກທີ 1078/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/12/2016
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງທະນາຄານ ເລກທີ 1077/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/12/2016
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ ເລກທີ 1076/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/12/2016
ກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 676/ທຫລ, ລົງວັນທີ 17/08/2016
ກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 629/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/08/2016
ວ່າດ້ວຍລະບົບຊໍາລະ ເລກທີ 551/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/07/2016
ວ່າດ້ວຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 0022/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016
ວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ເລກທີ 0023/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016
ວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເລກທີ 0024/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016
ວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ ເລກທີ 0025/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 26/10/2016
ວ່າດ້ວຍລະບົບການໂອນເງິນແບບທັນທີ ເລກທີ 531/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04/07/2016
ວ່າດວ້ຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 529/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01/07/2016
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ເລກທີ 14/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/01/2016
ກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 529/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/07/2015
ກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 528/ທຫລ, ລົງວັນທີ 21/07/2015
ວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ (Forward Contract) ເລກທີ 619/ທຫລ, ລົງວັນທີ 14/08/2014
ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການໃນການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 378/ທຫລ, ລົງວັນທີ 23/05/2014
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມງິນຕາ ເລກທີ 944/ທຫລ, ລົງວັນທີ 31/10/2013
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການມອບ-ຮັບເງິນສົດ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ ທຫລ ເລກທີ 881/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/10/2013
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 17/12/2013
ເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 847/ທຫລ, ລົງວັນທີ 30/09/2013    
ວ່າດ້ວຍການຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 761/ທຫລ, ລົງວັນທີ 03/09/2013     
ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ເລກທີ 033/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012      ອັບເດດວັນທີ17/06/2013 
ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເລກທີ 928/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012
ວ່າດ້ວຍຄ່າສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເລກທີ 927/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ເລກທີ 028/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 30 ເມສາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 027/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 30 ເມສາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເລກທີ 014/ຄຕລ, ວັນທີ 19/05/2011
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄຕລ, ວັນທີ 19/05/2011
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 012/ຄຕລ, ວັນທີ 19/05/2011
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຂອງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ສາຂາທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 340/ທຫລ, ວັນທີ 28/04/2011
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 012/ຄລຕ, ວັນທີ 10/11/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເລກທີ 013/ຄລຕ, ວັນທີ 10/11/2010
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ ເລກທີ 242/ທຫລ, ວັນທີ 02/04/2010
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ ເລກທີ 417/ທຫລ, ວັນທີ 14/06/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສໍານັກງານ ຄລຕ ເລກທີ 006/ຄລຕ, ວັນທີ 08/07/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະປະສານງານ ຄລຕ ເລກທີ 007/ຄລຕ, ວັນທີ08/07/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ, ເລກທີ 008/ຄລຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ວັນທີ 21/07/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 811/ທຫລ, ວັນທີ 20/10/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 818/ທຫລ, ວັນທີ 20/10/2010
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ ປະເທດ ເລກທີ 141/ນຍ, ວັນທີ 24/09/2009
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫ່ວາງເງິນກີບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະ ນາຄານທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 559/ທຫລ, ລົງວັນທີ 28/07/2008.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 330/ທຫລ, ວັນທີ 02/07/2007
ຂໍ້ຕົກລົງບົດແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງີນຕາ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ທຫລ, ວັນທີ 30/05/2007
ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 1034/ທຫລ, ລົງວັນທີ 22/11/2011
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງີນແຮຝາກບັງຄັບ ເລກທີ 197/ທຫລ, ວັນທີ 29/05/2006
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ເລກທີ 467/ນຍ, ວັນທີ 23/11/2006
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ສາຂາຂອງທະນາຄານກາງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ເລກທີ 03/ທຫລ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 02/03/2005.
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ທຸກໆສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ. ເລກທີ 04/ທຫລ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 02/03/2005.
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດທະມົນຕີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຄອມພິວເຕີຫທາງດ້ານການບັນຊີວິສາຫະກິດ (ໂປຮແກຮມບັນຊີ), ເລກ ທີ 1983/ກງ ວຽງຈັນ, ວັນທີວັນທີ: 28/11/20
ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍານັກງານນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກອງທືນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ເລກທີ 1285/ກງ, ວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ກັນ ຍາ 1999.
 
 
© Bank of the Lao P.D.R