ຂໍ້ຕົກລົງ


 
 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----000-----

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                        ເລກທີ່ 04/ ທຫລ / 2005

ຂໍ້ຕົກລົງ

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມອບ​ສິດ ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ສາຂາ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ

ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ

-         ອີງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ສະບັບ​ເລກ​ທີ່ 05/ພສຊ ລົງ​ວັນ​ທີ່: 14 ຕຸລາ 1999,

-         ອີງ​ຕາມ​ລັດ​ທະ​ບັນ​ຢັດ​ຂອງປະທານ​ປະ​ເທດ ສປປລາວ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄູ້​ມຄອງ ​ເງິນຕາ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ ​ແລະ ວັດຖຸ​ມີຄ່າ​ສະບັບ​ເລກ​ທີ່ 01/ສປປ ລົງ​ວັນ​ທີ່: 09 ສິງຫາ 2002, ບົດ​ແນະ ​ນໍາ​ກ່ຽວ​ກັນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດລັດ​ທະ​ບັນຍັດ​ດັ່ງກ່າວ​ສະບັບ​ເລກ​ທີ່:02/ທຫລ ລົງ​ວັນ​ທີ່:29 ກັນຍາ 2003 ​ແລະ ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເລກ​ທີ່ 01/ທຫລ ລົງ​ວັນ​ທີ່ 05/02/04.

-         ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ​ຄູ້​ມຄອງ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ, ສະບັບ​ເລກ​ທີ່ 02/ທຫລ ລົງ​ວັນ​ທີ່ 06 ສີ​ງຫາ 2004.

-        ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ແນະ​ນໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ ​ກິດສະບັບ​ເລກທີ 03/ທຫລ ລົງ​ວັນ​ທີ່ 06 ສີ​ງຫາ 2004.

​ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ຕົກລົງ

ມາດຕາ1:    ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ສາຂາ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ ເຂດແລະ​ແຂວງ​ຄໍາ​ມ່ວນອອກ​​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດໍາ​ເງິນ​ທຸລະກິດ​ໃຫ້​ຮ້ານແລກປ່ຽນ ​ເງິນ ຕາຕ່າງປະ​ເທດ​ເອກະ​ຊົນ, ລວມໝູ່ ຫຼື ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ ໃນ​ບັນດາ ​ແຂວງ​ດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ2:   ມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ສາຂາ​ທະນາຄານ​ພັດທະນາ​ລາວທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຂວງ​ຫົວພັນແລະແຂວງ​ ຊຽງ ​ຂວາງ ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃຫ້​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ ຕ່າງປະ​ເທດ​ ເອກະ​ຊົນ, ລວມໝູ່​ຫຼື​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ແຂວງ​ດັ່ງກ່າວ,

ມາດຕາ3:     ການ​ຂະຫຍາຍ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຂອງ​ທະ​ນາຄາ​ນທຸລະ​ກິດ​ເອງ ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ຕົວ​ ແທນ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນ​ ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ສໍານັກງານ​ ໃຫຍ່​ວາງ​ອອກ.

ມາດຕາ4:     ບັນດາ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ສິດ​ມີໜ້າ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ກົມ​ ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຄູ້​ມຄອງ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ ເດືອນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

ມາດຕາ5:     ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

 

ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


 
 
© Bank of the Lao P.D.R