ຂໍ້ຕົກລົງ


 
 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----000-----

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                        ເລກທີ່ 03/ ທຫລ / 2005

ຂໍ້ຕົກລົງ

ກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ສາຂາທະນາຄານກາງ

ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບ ເລກທີ່ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1999, 

- ອີງຕາມລັດທະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວວ່າດ້ວຍການຄູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດ ຖຸມີຄ່າ ລະບັບເລກທີ່ 01/ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ່ 9 ສີງຫາ 2002, ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດລັດທະບັນຢັດ ດັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທີ່ 02/ທຫລ ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2003 ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ່ 01/ທຫລ ລົງວັນທີ່ 05/02/04.

- ອີງຕາມກົດລະບຽບຄູ້ມຄອງຮ້ານເລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບ ເລກທີ 02/ທຫລ ລົງວັນທີ 6 ສີງຫາ 2004.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ1: ມອບສິດໃຫ້ສາຂາທະນາຄານກາງປະຈໍາພາກໃຕ້ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຮ້ານແລກ ປ່ຽນ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເອກະຊົນ, ລວມໝູ່ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ ຄື: ແຂວງຈໍາປາ ສັກ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.

     ມາດຕາ2: ມອບສິດໃຫ້ສາຂາທະນາຄານກາງປະຈໍາພາກເໜືອ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຮ້ານ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເອກະຊົນ, ລວມໝູ່ແລະຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຄື: ແຂວງອຸດົມ ໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

        ມາດຕາ3: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍານັກງານໃຫ່ຍຮັບຜິດຊອບອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງ ຕັ້ງຮ້ານແລກ ປ່ຽນເອກະຊົນ, ລວມໝູ່ແລະຮຸ້ນສ່ວນພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເຂດພິ ເສດໄຊສົມບູນ.

   ມາດຕາ4: ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີໜ້າທີ່ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ກົມ ເງິນຕາ ຕ່າງ   ປະເທດໃນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ5: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ,

 


 
 
© Bank of the Lao P.D.R